Insändare: Hälsosammare åldrande sparar kostnader

08.02.2023 17:18
Den förväntade livslängden för personer över 65 år har ökat i Finland med cirka fyra år sedan 1990-talet. Uppmärksamhet har ägnats åt mentalt, kognitivt, fysiskt och socialt välbefinnande, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar inom behandling och vård.
Risken för undernäring på grund av otillräckligt energi- och födoämnesintag är 33 procent högre hos personer över 65 år än hos yngre personer, och vårdkostnaderna är två till tre gånger högre än hos de med god näringsstatus. Personer med övervikt och fetma kan också vara undernärda. Enligt en nyligen genomförd undersökning för nutritionister och geriatriker bör FPA-ersättningen för livsmedel för speciella medicinska ändamål, avsedda för kostbehandling av undernäring, utvidgas (89 procent av de tillfrågade, n=75) till att omfatta förebyggande och behandling av undernäring.
Av de pensionerade männen får 19 procent och av kvinnorna 15 procent mindre protein från maten än vad som rekommenderas. Tillräckligt proteinintag kombinerat med balans- och muskelkonditionsträning förebygger fall hos äldre, stödjer funktionsförmågan och ett självständigt liv. Gånghastigheten korrelerar också med förväntningen av återstående livslängd. En minskad förmåga att fungera självständigt är dyrt för samhället: hemvård kostar 14 000 euro per person årligen och behandlingen av en höftfraktur orsakad av ett fall kostar 30 000 euro per fraktur och år.
Att erkänna äldre personers resurser, stödja dem att klara svåra situationer och ta hänsyn till individuella behov främjar välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Det handlar om jämställdhet – speciellt om det är frågan om en person med demenssjukdom. Särskild uppmärksamhet ska ägnas vården, men också tidig diagnos, vägledning och stöd, så att livskvaliteten för personen själv och dennes närstående kan stödjas och samhällets resursbehov kan hanteras. I Finland lider cirka 200 000 människor av lindriga utmaningar i informationsbehandling. Varje år utvecklas utmaningarna till demens hos cirka 14 500 personer.
De direkta behandlingskostnaderna för demenssjukdomar i Finland är cirka en miljard euro per år, inklusive kostnaderna för familjevård cirka två miljarder euro och även ännu högre enligt de senaste forskningsresultat. I den finska Alsova-studien var de totala kostnaderna för vård av Alzheimers sjukdom i de tidiga stadierna före demens ungefär 16 500  euro per år. När sjukdomen fortskred ökade de mer än två gånger i det milda stadiet och 3,5 gånger i det måttliga stadiet. Fysisk träning, ett socialt aktivt sätt att leva och näringsterapi kan stödja minnes- och annan informationsbearbetning samt funktionsförmåga och därmed fördröja uppkomsten eller progressionen av demenssjukdom.
Att investera i äldres funktionsförmåga är betydelsefullt för samhället, eftersom ett hälsosammare åldrande sparar kostnader och är humant. Det är därför man bör investera i det.
Ursula Schwab, professor i näringsterapi, Östra Finlands universitet
Anne M Koivisto, specialläkare i neurologi, professor i minnessjukdomar, Helsingfors universitet och HUS, Kuopio universitetssjukhus

ANDRA LÄSER