Insändare: Kustbanan är en hållbar framtidslösning

31.03.2023 17:17
Hur Finlands tågförbindelser ska utvecklas och förbättras samt vilka fördelar det medför har diskuterats mycket i offentligheten. I diskussionerna har de befintliga tågförbindelserna ändå fått mindre uppmärksamhet. Kustbanan, som går från Helsingfors till Åbo via Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Raseborg samt ansluter till Hangö-Hyvinge-banan, behöver utvecklas, men har i diskussionerna överskuggats av de större järnvägsprojekten.
Kustbanan i Västnyland är viktig för rörligheten och tillgängligheten både för människor, tjänster och produkter i hela regionen, och stöder samtidigt hela landets tillväxt. Kustbanan är en del av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som omfattar Europas viktigaste transportförbindelser och ställer krav på deras utveckling. Banan ansluter fyra hamnar, två djuphamnar och tre produktions- och logistikcentra med Helsingforsregionen. Området har enorm tillväxtpotential och här planeras nationellt betydande investeringar, såsom Blastr Green Steels stålverk.
Finland behöver investera i hållbara transportformer för att lyckas med den gröna omställningen och med klimatmålen. Att utveckla det befintliga järnvägsnätet är en både ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning. Också med tanke på det rådande ekonomiska läget är det klokt att rikta de begränsade offentliga medlen till att utveckla det befintliga järnvägsnätet. Att utveckla kustbanan är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo, och kan genomföras med relativt snabb tidtabell.
Eftersom delar av kustbanan i dagsläget har nått slutet av sin livscykel behövs investeringar redan under kommande regeringsperiod. Finland behöver investera i en hållbar framtid, och kustbanan vore en förnuftig lösning både för dess närområde och för hela Finland.
Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Sjundeå
Anna-Kaisa Kauppinen, tf. kommundirektör, Kyrkslätt
Robert Nyman, kommundirektör, Ingå
Denis Strandell, stadsdirektör, Hangö
Petra Theman, stadsdirektör, Raseborg

ANDRA LÄSER