EU:s jättelika klimatpaket lanseras på onsdag – Finland betonar att skogspolitiken ska vara nationell

Enligt läckta förhandsuppgifter kommer den mest centrala åtgärden i EU-kommissionens förslag till hur utsläppen ska minskas att handla om att skärpa reglerna för utsläppshandeln. Dessutom tros kommissionen föreslå att utsläppshandeln breddas till att omfatta flera nya områden.

Kommissionens förslag tros bland annat innehålla striktare regler för hur stor andel av energiproduktionen som måste vara förnybar.

På onsdag kommer Europeiska kommissionen att lansera sitt förslag till unionens "Fit for 55"-paket, ett lagpaket som ska leda till att unionens växthusgasutsläpp minskar med 55 procent fram till 2030 jämfört med nivån 1990.

Samtidigt väntas kommissionen även presentera EU:s nya skogsstrategi.

Målet är ett steg på vägen, eftersom det slutliga målet är att unionen ska vara helt klimatneutral 2050.

Fram till december i fjol var målet att minska utsläppen med 40 procent fram till 2030, men i och med att målet höjdes behövdes också det nu aktuella lagstiftningspaketet.

Exakt vad paketet kommer att innehålla är ännu oklart, men en del information har redan läckt ut i offentligheten.

Det är inte heller någon hemlighet att alla bitar inte välkomnas lika öppet i alla länder. 27 länder med egna nationella åsikter kommer att innebära kompromisser för allas del. I Finland är det skogsstrategin som redan på förhand har väckt debatt, och åsikterna delar regeringen.

Striktare regler för utsläppshandeln

"Fit for 55"-paketet kommer att innehålla 12 olika författningsförslag om hur utsläppen ska minskas.

Ismo Ulvila, kommunikationschef vid EU-kommissionens representation i Finland, säger att lagpaketet är EU:s svar på vad forskning visar.

Enligt Ulvila är unionens klimatpolitik ambitiös, och han likställer en sådan klimatpolitik med att spara pengar på ett bankkonto.

– Ju tidigare och ju mer vi gör, desto billigare blir åtgärderna för oss.

Sammanlagt består de 12 författningsförslagen och tillhörande bakgrundsmaterial av omkring 10 000 sidor papper. Enligt läckta förhandsuppgifter kommer den mest centrala åtgärden i kommissionens förslag att handla om att skärpa reglerna för utsläppshandeln och bredda den till att omfatta nya områden.

I en del spekulationer har bland annat förekommit uppgifter om att utsläppshandeln skulle börja gälla även den tunga industrin, flygtrafiken inom ETA och sjötrafiken.

Övriga åtgärder, som kommissionen tros föreslå, är ett nytt energiskattedirektiv, en ny koltull vid EU:s yttre gränser och striktare regler för hur stor andel av energiproduktionen som måste vara förnybar. Också många frågor kopplade till trafiken tros finnas med i förslaget, bland annat allt striktare regler för hur höga halter av koldioxid en bil får släppa ut i naturen.

Hur finländarna sväljer kommissionens förslag återstår att se, men det finns en risk att alla inte tar emot det med öppna armar.

Den senaste Eurobarometern som publicerades förra veckan visar att omkring 90 procent av EU-medborgarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt eller mycket allvarligt hot mot unionen. I Finland går åsikterna mer isär, och Finland är de facto det medlemsland där högst andel av befolkningen svarade att klimatförändringen inte är ett allvarligt problem.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) säger att Finland inte är redo att ge över skogspolitiken till unionen.

Tvist inom regeringen

Även om lagpaketet kan komma att innehålla delar som Finland tvingas kompromissa kring, är det snarare den nya skogsstrategin som väcker kraftig inhemsk debatt.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) har tillsammans med representanter från flera andra länder skrivit under en vädjan om att strategin ännu bör ändras.

Enligt De Gröna representerar vädjan inte regeringens linje i frågan. Från De Grönas håll har hörts anklagelser om att såväl Centern som SDP agerar mot regeringsprogrammet då det handlar om den kommande skogsstrategin.

Skogsstrategin är också en svår fråga för Finland som helhet. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) säger att det är av yttersta vikt för Finland att kommissionen inte försöker gå över sina befogenheter.

– Det är oerhört viktigt för Finland att skogspolitiken fortsättningsvis hålls som en nationell fråga som de enskilda medlemsländerna själva har rätt att besluta om, säger Tuppurainen.

– I skuggan av klimatpolitiken får vi inte ge över sådan beslutanderätt åt kommissionen som enligt EU:s grundfördrag inte hör till unionen.

Tuppurainen kallar De Grönas anklagelser för politisk diskussion.

– Sådant måste man i viss mån vara redo att tåla. De riktlinjer vi närmat oss kommissionen med är riktlinjer vi gemensamt kommit överens om. Statsrådet har en alldeles klar och entydig ståndpunkt i frågan.

Trots vissa orosmoment är Tuppurainen förväntansfull inför onsdagens besked från kommissionen. Hon säger att Finland till fullo stödjer unionens klimatmål.

Onsdagens publicering av förslaget innebär ändå ännu inte att arbetet är klart. Enligt Tuppurainens uppskattning kan det ta upp till ett par år innan det slutliga lagpaketet börjar gälla.

ANDRA LÄSER