Staten vill bekämpa främmande arter

Jord- och skogsbruksministeriet vill luckra upp bestämmelserna för jakten på icke fredade djur och främja bekämpningen av så kallade invasiva, främmande arter.

SPT
05.10.2018 14:11
Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förslag ska jakten på mårdhund, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn inte längre begränsas. Guldschakalen ska däremot klassas som viltart i fortsättningen.
En reviderad version av jaktlagen är för tillfället på remiss fram till den 8 november.
– Ifall främmande arter sprider sig i naturen orsakar de stor skada på den ursprungliga faunan. Därför behöver vi effektiva metoder för att bekämpa dem, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).
Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat avsiktligt eller oavsiktligt utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art kan i vissa fall hota naturens biologiska mångfald.
Enligt EU:s regelverk klassas mårdhund, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn som invasiva, främmande arter som ska bekämpas effektivt.
Guldschakalens utbredningsområde har breddats de senaste decennierna på grund av klimatförändringen. Enligt den reviderade jaktlagen ska guldschakalen definieras som viltart eftersom stammen kan regleras, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

ANDRA LÄSER