Cirkelresonemang om svensk vård

SLUTSKEDET. De som är i livets slutskede har ofta ett behov av att gå igenom sitt liv.Bild: Kristoffer Åberg

I städer med en stor befolkning, och en stor andel svenskspråkiga, kan valfriheten i bästa fall ge bättre möjligheter att få vård på svenska. Annars syns ingen aktiv vilja att förbättra vården på minoritetsspråk.

Vård- och landskapsreformerna är en helhet och därför är det svårt att granska bara en lag åt gången. Eftersom det är fråga om ett enormt projekt innebär det också att helheten är ganska svårgripbar.

I förslaget till valfrihetslag konstateras att de språkliga rättigheterna i vården fungerar rätt bra i områden där språkgrupperna är ungefär lika stora, eller där minoritetsgruppens relativa andel är rätt stor.

Det stämmer, likaså konstaterandet att det beror på att det i de här områdena är lätt att hitta personal som kan både svenska och finska. Tyvärr hotar förändringen av jouren att försämra den svenskspråkiga vården i Österbotten då den omfattande jouren har placerats enbart i Seinäjoki medan Vasa blev utan. Det återstår ännu att se hur det enspråkigt finska Södra Österbotten klarar att ge vård på svenska.

De problematiska områdena i fråga om svensk service är sådana där andelen svenskspråkiga är liten. Det gäller till exempel huvudstadsregionen. Regeringen konstaterar i sitt lagförslag att i sådana områden kräver de språkliga rättigheterna i vården redan nu särskild planering, och det kommer valfrihetslagen inte att förändra. Det är beklämmande att det i lagförslagen inte går att hitta någon aktiv vilja att försöka förbättra situationen. I så fall förbättras den antagligen inte.

Det är bakvänt att det bor mest svenskspråkiga i Nyland – 130 000 – men i delar av Nyland är det svårt eller nästan omöjligt att få vård på svenska för att andelen svenskspråkiga är så liten. I Nyland bor 1,6 miljoner människor.

Andelen har också betydelse för beslutsfattandet på landskapsnivå. De tvåspråkiga kommunerna har tvåspråkiga beslutsfattare. Nu finns det en uppenbar risk för att de svenskspråkiga beslutsfattarna på landskapsnivå blir få. Troligen kommer politiker från de stora städerna i Nyland att dominera. Därför kommer de så kallade påverkansorganen som ska ersätta de svenska nämnderna att vara viktiga, även om de saknar makt. De har ändå i uppgift att följa upp och rapportera om vården på svenska. Om landskapen vill kan de också ge de här organen nämndstatus. Och om vården på svenska inte fungerar bör beslutsfattarna reagera. Det kräver aktivitet från de svenskspråkiga patienterna och deras företrädare även om det är ohemult att lägga ansvaret på patienterna.

De språkliga rättigheterna utvidgas i teorin eftersom de hittills har följt kommungränserna men nu gäller i de landskap som har en eller flera tvåspråkiga kommuner. Landskapens egna affärsverk måste erbjuda vård också på svenska i tvåspråkiga områden, och det nya är att också de privata vårdproducenterna som erbjuder vård i vårdcentraler för offentliga pengar i tvåspråkiga kommuner åläggs att fungera på båda språken. Men det går att anhålla om undantag om det redan i kommunen finns en valfrihet också språkligt sett.

När det gäller de företag som kan anlitas med kundsedlar eller via personlig budgetering ska landskapen i mån av möjlighet trygga de språkliga rättigheterna. Det förpliktigar alltså inte till någonting.

Landskapen har stor makt att besluta om hur valfriheten förverkligas och vilken vikt man ger vård på svenska. I lagförslaget förs ett cirkelresonemang: de språkliga rättigheterna ska enligt lag tryggas – alltså är de tryggade. I huvudstadsregionen vet alla svenskspråkiga att det i praktiken är svårt att få vård på svenska. Det krävs aktiva åtgärder och konkreta planer för att de språkliga rättigheterna ska förverkligas. De saknas i lagförslaget.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00