Förslag: Lantbruksstödet ska användas för att skydda pollinerare

De livsviktiga pollinerarna ska stödas med en räcka åtgärder fram till år 2030. Finlands naturskyddsförbund vill använda lantbruksstöd för ändamålet.

En nationell strategi ska "trygga framtiden för pollinerarna och de pollineringstjänster de tillhandahåller", uppger Miljöministeriet. Foto: Ari Sundberg/SPT
SPT
02.11.2021 07:27 UPPDATERAD 02.11.2021 07:31
Finland ska få sin första nationella strategi för att skydda pollinerare.
Målet är att mångfalden av pollinerare ska bibehållas och att pollinerarstammarna ska öka, konstaterar Miljöministeriet som nu begär in utlåtanden om utkastet till strategin.
Ministeriet uppger i ett pressmeddelande att man på många håll i världen observerat en oroväckande minskning av antalet pollinerare. Minskningen kan orsaka stora problem för jordbruket och livsmedelsproduktionen och för ekosystemens funktion.

Ministern: En varningsklocka

Också i Finland är det nu fler arter än tidigare som bedöms vara hotade, i synnerhet bland bin.
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) säger att minskningen är en varningsklocka för hur allvarlig förlusten av den biologiska mångfalden är.
"När vi skyddar pollinerare tryggar vi förutom produktionen av mångsidig föda för människor, också andra insektsarter och den biologiska mångfalden”, säger Mikkonen.

Pengar från lantbruksstöd?

Finlands naturskyddsförbund, som har deltagit i arbetsgruppen som utarbetat strategin, beskriver strategin som ett kliv framåt.
Förbundets verksamhetsledare Tapani Veistola säger att pengar från lantbruksstöden borde riktas till skyddet av pollinerare, och att den ekologiska odlingen bör öka.
"Pollinerarna måste även beaktas när vi minskar mängden bekämpningsmedel, i skogsbruket, i planläggningen och anläggandet av parker", säger Veistola.

Så ska pollinerarna stödas

Strategin tar sikte på år 2030. Målet är att förbättra pollinerarnas livsvillkor, att pollineringen av kulturväxter och växter i naturen tryggas genom att vilda pollinerare skyddas samt att biodling används på ett hållbart sätt.
Planen innehåller 27 förslag till åtgärder bland annat för förbättring av pollinerarnas livsmiljöer, ansvarsfull användning av odlade pollinerare, forskning om pollinerare, kommunikation samt rådgivning.
Den innehåller också förslag till konkreta metoder för att förbättra levnadsförhållandena för pollinerare i jordbruks- och skogsmiljöer och bebyggda miljöer.
Förslaget till strategin har beretts i en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Arbetsgruppen bestod av medlemmar från 16 organisationer.
Kommentarer till utkastet kan lämnas in under november.

ANDRA LÄSER