Fortum försvarar ny tysk kolkraft

Fortum gjorde ett gott resultat i fjol då den jämförbara rörelsevinsten steg med över 20 procent jämfört med 2018. Vd Pekka Lundmark försvarar intressebolaget Unipers nya kolkraftverk i Tyskland genom att säga att gammal kolkraft då läggs ner.

Fortum försvarar uppstarten av Datteln 4 i Tyskland med att ny kolkraft är bättre än gammal.
Katarina Koivisto
06.02.2020 09:50 UPPDATERAD 17.03.2020 16:40
Kraftproduktionen, försäljningen av el och värme och verksamheten i Ryssland hade alla en andel i att förbättra energikoncernen Fortums resultat i fjol jämfört med året innan. Också andelen i tyska Uniper medverkade till resultatförbättringen. Den jämförbara rörelsevinsten var knappa 1,2 miljarder euro vilket innebär en förbättring med en dryg femtedel. Den redovisade rörelsevinsten var däremot något sämre än 2018.
Under årets fjärde kvartal förbättrades alla koncernens nyckeltal. Kraftproduktionen med hjälp av vattenkraft ökade märkbart och Fortum lyckades också tack vare en säkring av elpriset få en högre inkomst på elförsäljning trots att spot-priserna i Norden var lägre än 2018.
– Vi redovisar starka siffror trots en marknad som sviktade mot slutet av året, säger Fortums vd Pekka Lundmark.
Lundmark konstaterar att företaget nådde sina mål 2019. I fjol var avkastningen på sysselsatt kapital 10 procent och förslaget till utdelning är 1,10 euro per aktie.
Verksamheten i de nordiska länderna löper enligt Lundmark bra och resultatet i Ryssland var i fjol det bästa hittills i Fortums historia. Priset på den ryska fjärrvärmen steg och även om resultatet i rubel räknat ökade bara med en procent var effekten omräknad i euro större.

Vill påverka i Uniper

Fortum meddelade i slutet av fjolåret att företaget köpt en ytterligare andel på drygt 20 procent i den tyska energijätten Uniper, vilket ger Fortum kring 70 procent av det tyska bolaget när alla berörda myndigheter godkänt affären. Fortum räknar med att allt ska vara klart under det första kvartalet i år. Bytet av regering i Ryssland har försenat det slutgiltiga godkännandet från de ryska myndigheternas sida.
Lundmark säger att Fortum då förutsätter att Unipers förvaltningsråd uppdateras så att det speglar ägandet och att Fortum vill ha ordförandeposten. Han räknar också med att börja jobba fram en gemensam strategi för Fortum och Uniper, en strategi med målet att uppnå ett kolneutralt Europa 2050.
Redan nu har Fortum fått stå till svars för Unipers planer på att starta upp ett nytt kolkraftverk, Datteln 4, i Tyskland. Uppstarten sker trots Tysklands avsikt att lägga ner all kolkraft före 2038.
– Vi stöder Unipers strävan att lägga ner gamla kolkraftverk och i stället ta ett nytt, effektivt och mindre nedsmutsande kraftverk i användning. Tyskland behöver tills vidare kolkraften för att trygga tillgången på el och värme i ett läge där också kärnkraften avvecklas, säger Lundmark.
Han påpekar att merparten av Unipers kraftverk är gasdrivna och att den gas som används så småningom ska vara producerad med enbart förnybara bränslen. Fortums strävan att bygga produktionen på förnybar energi gäller också Uniper, understryker han.
– Som huvudägare i Uniper koncentrerar Fortum sig på att sammanjämka de båda bolagens strategier. Båda bolagen drar nytta av målet att uppnå ett kolneutralt Europa 2050, säger Lundmark.
Fortum meddelade i samband med bokslutet också att bolaget utvärderar framtiden för fjärrvärme- och fjärrkyleverksamheten i Polen, Estland, Lettland och Litauen. En möjlighet är att sälja verksamheterna. Också en utvärdering av verksamheten på hemmaplan i Järvenpää inleds.

ANDRA LÄSER