Finland får goda råd för nya reformer

Den ekonomiska tillväxten ger utrymme för fortsatta och nödvändiga reformer av de ekonomiska strukturerna.

EU-kommissionen levererade på onsdagen sin årliga landsrapport om den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna.
För Finlands del konstaterar kommissionen att landet har lämnat den långa krisen bakom sig, men känner fortfarande av recessionen. Först i år når ekonomin upp till nivån år 2008, då krisen bröt ut.
Sysselsättningen är lägre och arbetslösheten högre än för tio år sedan.
Den låga sysselsättningsgraden, lägre än i andra nordiska länder, är ett strukturellt problem. De positiva ekonomiska utsikterna ger ändå utrymme för nya reformer för att skapa en stabil grund för ekonomin, säger kommissionen.
Det är ett riktigt konstaterande, som de ekonomisk-politiska aktörerna i Finland knappast behöver påminnas om.
Konkretare förslag om hur Finland kunde nå det här målet gavs i rapporten som industriländernas ekonomiska organisation OECD presenterade för en dryg vecka sedan.
Rapporten fokuserar på sysselsättningen. OECD:s biträdande generalsekreterare, den tidigare statsministern Mari Kiviniemi, C, säger att om Finland skulle ha lika hög sysselsättningsgrad som Sverige, 77 procent, så skulle vår bnp växa med nästan fem procent.
Regeringen har gjort en del. Perioden för inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd har förkortats från 500 till 400 dagar och ett system där den som är arbetslös regelbundet ska vara i kontakt med personal på arbets- och näringsbyråerna har införts. Aktiveringsmodellen har kritiserats hårt, men den går åt rätt håll, säger Kiviniemi. OECD framhåller ändå att åtgärder som kräver mera av de arbetslösa måste motsvaras av högre servicenivå hos arbetskraftsmyndigheterna.
Men de stora ingreppen i det sammanflätade paketet av skatter, stöd och avgifter för bland annat dagvården får vänta till nästa regering. Sipiläs regering gjorde ju ett valhänt försök att reformera familjeledigheterna, men måste ge upp innan den ens hade kommit i gång.
En finländsk arbetslös får mindre ekonomiskt utbyte av att få ett heltidsjobb än svenskar och norrmän.
Det handlar om den bekanta bidragsfällan. Enligt rapporten drabbas mer än 60 procent av dem som återgår till heltidsjobb från arbetslöshet av en effektiv skatt på 80 procent, då arbetslöshetsbidraget försvinner samtidigt som både inkomstskatten och kostnaderna för barndagvården stiger.
Dagisavgiften räknas på hela hushållets inkomster, det låter som en kvarleva av systemet med sambeskattning där ett gift par beskattades enligt sina sammanlagda inkomster.
OECD rekommenderar Finland att ta Storbritanniens modell med universalstöd som inspiration.
Där slår man samman både bidrag, som barnbidrag, och skattelättnader till ett stöd för låginkomsttagare eller arbetslösa. Stödet sjunker med ett visst belopp för varje pund man förtjänar. Enligt OECD sporrar det här till att i alla lägen ta emot jobb.
OECD vill också sänka inkomstskatterna, och ersätta inkomstbortfallet med högre fastighetsskatter och genom att gallra i de olika momsskattesatserna.
En del förslag är inte nya, men de har alltid stött på politiskt motstånd från olika håll. Till exempel det generella barnbidraget har mycket starka förespråkare. Och att höja matmomsen, eller momsen inom kollektivtrafiken, väcker säkert protester.
Basmaterialet från OECD ger i alla fall material för en grundlig politisk analys när partierna i sinom tid bänkar sig till regeringsförhandlingar.
Då kan de också ha med sig en erfarenhet som den nuvarande regeringen har gjort, inte minst när det gäller social- och hälsovårdsreformen. Även om behovet av strukturella förändringar är stort lönar det sig att gå framåt med små steg, och inte låsa sig vid ett gigantiskt och oöverskådligt projekt, hur ambitiösa ambitionerna än är.
ANDRA LÄSER