Rapport: Invandrare har positiva attityder till det svenska i Finland

Tankesmedjan Magmas nya undersökning visar att en stor del av de utlandsfödda invånarna i Finland anser att det svenska språket är en viktig del av det finländska samhället.

Kaisa Kepsu är samhällsanalytiker vid tankesmedjan Magma och har undersökt invandrares kännedom om och attityder till finlandssvenskar.
Christa Lundström/SPT
09.06.2020 17:45 UPPDATERAD 09.06.2020 17:56
Utlandsfödda invånare i Finland har en positiv attityd till finlandssvenskar, konstaterar tankesmedjan Magma. Under våren har Magma med hjälp av en enkät bland tidningen Helsinki Times läsare undersökt hurdan kunskap invandrare har om svenskan i Finland, och hurdana attityder de har till språket. En liknande undersökning gjordes 2009.
Forskare och samhällsanalytiker Kaisa Kepsu på Magma presenterade resultaten av undersökningen under ett webinarium på tisdagen. Resultaten kommenterades av bland andra Alexis Kouros, chefredaktör på Helsinki Times.
– Invandringen har ökat i alla de nordiska länderna. Antalet personer som pratar utländska språk har passerat antalet personer som pratar svenska i Finland. Därför är det relevant att undersöka hur den här inbördes väldigt heterogena gruppen människor känner inför Finlands tvåspråkighet och det svenska språket och kulturen, säger Kepsu.
I och med att det var en öppen undersökning som riktade sig till Helsinki Times läsare innehåller undersökningen inte ett representativt urval enligt akademisk standard.

Svenskan i Finland viktig

I undersökningen kommer det fram att utlandsfödda invånares medvetenhet om svenskan i Finland är hög. Attityderna till svenskan och finlandssvenskar är i allmänhet positiva, och till och med mer positiva än år 2009.
– Det här borde utnyttjas och byggas på. Det borde finnas fler möjligheter för invandrare att komma i kontakt med svenskan, säger Kouros.
Ungefär 60 procent av informanterna ansåg att det svenska språket är en viktig del av det finländska samhället. Motsvarande siffra år 2009 var 47 procent. Utbildning, ålder eller kön verkar inte inverka på den uppfattningen.
En majoritet av informanterna uppgav att de har vänner med svenska som modersmål, men 43 procent ansåg ändå att de inte hade tillräcklig kunskap om den svenska språkkulturen i Finland.

Stark vilja att lära sig svenska

En stor del av informanterna, 79 procent, höll helt eller delvis med påståendet "Svenska skulle vara lättare för mig att lära mig än finska".
– Svenskan uppmuntras inte tillräckligt bland invandrare. Jag önskar att jag hade vetat att svenska var ett möjligt språkalternativ för att få finländskt medborgarskap, skriver en av informanterna i enkäten.
– Jag var överraskad över att attityderna gentemot svenskan i Finland var så positiva, och att det finns en stark vilja bland invandrare att lära sig svenska, säger Kepsu.

Tankesmedjan Magmas undersökning

Undersökningen genomfördes under våren och fokuserade på invandrares attityder till och kunskap om svenskan i Finland.
Undersökningen genomfördes med hjälp av en öppen nätbaserad enkät bland Helsinki Times läsare. Helsinki Times är en onlinetidning vars målgrupp är engelskspråkiga i Finland.
Totalt 542 personer från 83 länder bosatta i Finland deltog i undersökningen.
De flesta informanterna, 59 procent, bor i huvudstadsregionen.
45 procent har bott i Finland i under fem år.
Av informanterna var 76 procent män och 24 procent var kvinnor.

ANDRA LÄSER