Regeringen insåg att Finland är tvåspråkigt

Regeringen har äntligen insett att grundlagen förutsätter att vården i det tvåspråkiga Finland ska fungera också på svenska i tvåspråkiga landskap. Det tog tid!

Formuleringarna om vården på svenska efter vårdreformen har hittills varit underligt vaga i lagförslagen om valfrihet. Det gäller framför allt den vård som patienterna kan välja främst på den privata marknaden med hjälp av kundsedlar eller personlig budget.
Regeringens första lagförslag om valfriheten stupade i riksdagens grundlagsutskott i slutet av juni 2017. När det gäller de språkliga rättigheterna ville utskottet uppgradera de organ i landskapen som ska värna om de språkliga rättigheterna till nämnder.
Regeringen kom med ett nytt lagförslag om valfriheten i mars 2018. Det var bättre även om grundlagsutskottet krävde att många punkter skulle korrigeras. Den nya formuleringen om vård på svenska också med kundsedlar och personlig budgetering var att svenskan ska finnas med "i mån av möjlighet". När grundlagsutskottet kom med sitt utlåtande blev det klart att en så vag formulering inte duger. Utskottet ansåg ändå att alla ändringar kan göras inom ramen för riksdagen, med assistans av ministeriet och regeringen, och att ett helt nytt lagförslag inte behövs.
De första korrigeringarna kom till riksdagen bara några veckor senare. Nu hade språkformuleringen ändrats till att landskapen ska främja att vården erbjuds på landskapens båda språk. Ministeriet tyckte att formuleringen gav ett starkare stöd för vård på svenska, men det var man ganska ensam om.
Nu har det kommit ytterligare kompletteringar till social- och hälsovårdsutskottet och den här gången är formuleringen betydligt klarare. Det tycker både Folktinget och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson, medlem av grundlagsutskottet, som i höst ska behandla alla de nya formuleringarna ännu en gång för att kontrollera att lagen fyller de krav grundlagen ställer. Enligt svenska Yle slår formuleringen fast att landskapen ska se till att de tjänster som kan väljas med kundsedel eller personlig budget ska finnas på landskapens språk.
I sista hand är det alltså de offentligt styrda landskapen som har ansvar för att all vård som på ett eller annat sätt finansieras med skattepengar ska vara tillgänglig också på svenska i de tvåspråkiga landskapen. Så ska det naturligtvis vara. Samtidigt illustrerar den här långdansen svårigheterna i att kombinera skattefinansierad offentlig vård med valfrihet som utsträcker sig till den privata vårdmarknaden. Den offentliga vården och den vård den privata marknaden erbjuder står inte på samma startlinje. På den offentliga sidan vilar det slutliga ansvaret för att vården fungerar, också på svenska.

ANDRA LÄSER