Lansera OSSE som alternativ till Nato

I samband med Ukrainakrisen har Finland och Sverige intensifierat sitt försvarssamarbete med USA och Nato. I båda länderna höjs allt fler röster om behovet av ett Natomedlemskap. Situationen i Ukraina visar dock att Nato har blivit ett dysfunktionellt system när det gäller att främja fred och säkerhetspolitik. Natologiken gör att västländerna använder Ukrainas civilbefolkning som en bricka i maktstriden mot Ryssland. Resultatet har blivit en asymmetrisk säkerhetssituation, där Vladimir Putin, som ensam och allsmäktig härskare kan fatta beslut och agera blixtsnabbt, står mot demokratier vars beslutsfattande är underställt en nationellt och internationellt komplex rättslig och demokratisk ordning som kräver tid och konsekvensanalyser på kort och längre sikt.
En annan aspekt av det asymmetriska säkerhetsläget är att demokratier är tvungna att sätta en gräns på blodspillan och en gräns för hur stora förlusterna kan bli vid en eventuell militär konfrontation. Rysslands regim kan däremot acceptera vilka förluster som helst. Den militära strategin riskerar därför att leda till våldsspiraler som aldrig tar slut eller resulterar i en katastrof för hela mänskligheten ifall att kärnvapen används. Mot denna bakgrund är ett alternativ till Nato ett måste.
Alternativet är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), världens bredaste regionala samarbetsforum för säkerhet. 57 stater är medlemmar i OSSE, från USA och Kanada i väst till Ryssland och de forna Sovjetrepublikerna i öst. Finland och Sverige kan här spela en strategisk och ledande roll som medlemmar i OSSE och bör kunna använda denna organisation som plattform för att driva en civil fredslinje för säkerhetspolitiken, där OSSE utvecklas som alternativ till Nato.
Nato bygger på en förlegad och exkluderande konfrontationslogik och är i praktiken en gammal kvarleva av kalla kriget. Natos organisationslogik är baserad på en militariserad geopolitisk föreställning som saknar förankring i dagens globaliserade värld, där nationer från hela jordklotet är förenade genom globala handels- och kulturflöden. Säkerhet definieras som ett yttre hot som ett militärt försvar ska krossa. Nato saknar därför ett civilt universellt språk för de säkerhetsproblem som den globaliserade världen står inför, exempelvis demokratisering, klimatförändringarna, globala varu-, finans- och energiflöden.
OSSE bygger på en inkluderande säkerhetslogik och är världens största regionala säkerhetsorganisation med medlemmar runt hela jordklotet. Fokus ligger på konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling i fält. Verksamheten tar sin utgångspunkt i ett breddat säkerhetsbegrepp och omfattar militärpolitiska aspekter, demokrati och mänskliga rättigheter samt ekonomi och miljö.
Finland och Sverige är i dag särskilt drivande i den konfliktförebyggande verksamhet som bedrivs av OSSE. En viktig uppgift för OSSE:s parlamentariska församling är att övervaka parlamentsval i olika länder. OSSE:s verksamhet riktar i huvudsak in sig på konfliktförebyggande åtgärder, skydd för nationella minoriteter, mänskliga rättigheter, stöd till demokratiuppbyggnad, rustningskontroll samt förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder.
Finland och Sverige bör undvika att bli medlemmar i en gammal kvarleva av kalla kriget som förr eller senare kommer att försvinna. Den största säkerhetsgaranten för Finland och Sverige är att öka ländernas arbete för diplomati, mänskliga rättigheter, fred, demokrati och nedrustning inom ramen för FN, EU och OSSE.
Långsiktiga förutsättningar för fred kan inte skapas med hjälp av en exkluderande militär organisation, utan skapas med hjälp av en inkluderande organisation med politiska, diplomatiska och civila medel. Det är verktyg som Nato saknar. Det är mot denna bakgrund som Finland och Sverige bör lansera OSSE som alternativ till Nato och behandla säkerhetspolitiken som ett civilt demokratiproblem problem snarare än ett militärt.
Hedi Bel Habib,

filosofie doktor och forskare med lång erfarenhet av analysarbete inom statsförvaltning, varav 15 år på Regeringskansliet, Norrköping, Sverige

ANDRA LÄSER