Vet du vad genderfluid, intersex och queer betyder?

Homosexuell, heterosexuell och bisexuell är bekanta begrepp för de flesta och de är bara tre utav kärnbegreppen inom HBTIQA+. Bland alla begrepp så kan det vara enkelt att blanda ihop dess betydelser. Men huvudsaken är att man har goda avsikter, säger Lina Bonde vid Regnbågsalliansen. 

– I Finland använder vi många ord som "regnbågsperson" och "regnbågsfamilj", men i andra länder är queer mer etablerat, säger Lina Bonde vid Regnbågsalliansen.
Nathalie Koskinennathalie.koskinen@ksfmedia.fi
29.06.2022 05:00 UPPDATERAD 29.06.2022 07:20
HBTIQA+ står för orden homosexualitet, bisexualitet, transpersoner, intersex, queer och asexualitet. Plustecknet används för att indikera att det finns fler identiteter än de uppräknade.
– Intersex är något som det pratas lite om, och det är viktigt att komma ihåg alla bokstäver i kombinationen, säger Regnbågsalliansens vice ordförande Lina Bonde.
Intersex, eller en interkönad person, innebär att könet är oklart vid födseln utifrån könsorganens uppbyggnad eller kromosomuppsättning. 
Begrepp och dess användning är viktigt, men i många fall är inte den huvudsakliga frågan om vad som är rätt eller fel. Att använda fel ord i misstag är inte problemet.
– Huvudsaken är att man har goda avsikter och inte använder begrepp i negativ bemärkelse. Det är också viktigt att fundera på ifall ett ord har en agenda bakom sig och hur det har använts tidigare, säger Bonde.
Lina Bonde är vice ordförande i Regnbågsalliansen rf och doktorerar i genusvetenskap. 
Bonde säger att det är bra att ordet icke-binär fått mera utrymme och lyfts fram under den senaste tiden. Bonde skulle också vilja se att ordet queer skulle användas mera och bli ett vedertaget uttryck.
– I Finland använder vi många ord som "regnbågsperson" och "regnbågsfamilj", men i andra länder är queer mer etablerat, säger Bonde. 
Queer har många betydelser. Queer som identitet kan innebära att innebära att inte vilja eller kunna definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, eller att man bryter gentemot normerna kring kön. 

HBTIQA+ begrepp

Kön
Kön används ofta för att benämna män och kvinnor, men kön som begrepp går att bryta ner i fyra delar:
Kropp - Inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Det finns inte bara två tydligt avgränsade könskategorier utan en mängd olika variationer.
Juridiskt kön - Det kön som står registrerat i folkbokföringen, pass och legitimation.
Könsidentitet - En persons självupplevda kön. Det kön man känner sig som och vet att man är.
Könsuttryck - Hur en person uttrycker kön genom till exempel kläder, kroppsspråk och frisyr.
Asexuell
Asexualitet innebär att inte känna sig attraherad av andra, att inte känna sexlust eller inte känna sig intresserad av att ha sex. Asexuell kan beskriva någons sexuella läggning, men kan också fungerar som ett paraplybegrepp för andra termer som "demi-sexuell" (att känna sexuell attraktion först efter att ett djupt emotionellt band har uppstått) och "autosexuell" (att enbart vilja ha sex med sig själv).
Homosexuell
En person som attraheras och/eller blir kär i någon av det samma könet. Ordet gay används ofta också med samma betydelse. Bög syftar på en homosexuell man och lesbisk eller flata syftar på en homosexuell kvinna.
Heterosexuell
En person som attraheras och/eller blir kär i någon av det motsatta könet. Kallas även att vara straight.
Bisexuell
En person som kan känna romantisk och sexuell attraktion till människor oavsett kön.
Pansexuell
Person som kan bli kär i eller attraherad av människor av alla kön, eller oavsett kön.
Transperson
Könsidentiteten och/eller könsuttrycket stämmer inte överens med det juridiska kön man blev tilldelad vid födseln. Trans har inget med ens sexualitet att göra.
Transsexuell
En del transpersoner identifierar sig som transsexuell. Den medicinska diagnos som ställs för att få tillgång till vård för att förändra kroppen så att den stämmer överens med könsidentiteten. Innebär inte att man är sjuk, utan att det finns ett behov av vård.
Heteronormativitet
Samverkan av olika normer kopplat till kön och sexualitet. Enligt normen är människor antingen kvinna eller man och ingenting annat. Könsuttrycken ska korrelera med juridiska könet på så sätt att kvinnan är feminin och mannen maskulin. Alla förväntas vara heterosexuella.
Bigender
Bigender innebär att personen har två könsidentiteter, samtidigt eller växlande. Till exempel icke-binär och man, kvinna och icke-binär, eller kvinna och man.
Crossdresser (transvestit)
Ersätter allt oftare ordet transvestit. Innebär att ibland eller ofta ha ett annat könsuttryck än det som förväntas baserat på ens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, röstläge och så vidare.
Könsdysfori och könseufori
Könsdysfori innebär en stark och ihållande känsla av obehag av att vara tilldelad fel kön, det kan vara kroppsligt (sina egna kroppsdelar eller röst kan väcka starkt obehag och ångest) eller socialt (till exempel att bli kallad fel pronomen).
Könseufori är positiva känslor att som transperson bli bekräftad i sin könsidentitet. Vad som ger könseufori är individiuellt.
Hen/den
Könsneutrala pronomen som används för till exempel ickebinära. Hen/den går att använda ifall någons könstillhörighet är okänd.
Intersex/intersexvariation
Intersex är då ens medfödda kropp bryter mot normer kring kön. Intersexvariationer är många olika tillstånd där en person föds med en inre eller yttre anatomi som inte stämmer överens med hur en typisk kvinnlig eller manlig kropp förväntas vara. Detta kan var i den yttre anatomin eller en hormonell eller genetisk skillnad. Intersex säger inget om ens persons sexuella läggning.
Dyadisk
En person som inte är intersex kallas dyadisk, och beskriver normen.
Cisperson
En person som identifierar sig med det kön man blev tilldelad vid födseln. En person vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop på ett linjärt sätt. En cisperson tillhör normen, och har kanske därför aldrig ens tänkt på deras könsidentitet.
Cisnormativitet
Normen av att alla är cispersoner och tillhör antingen könsidentiteten man eller kvinna. Cisnormativiteten innehåller också en förväntan på att män har ett visst könsuttryck och kvinnor ett annat.
Dragking och dragqueen
Drag innebär att leka med könsuttryck, genom att överdriva bland annat maskulina uttryck - dragking eller feminina uttryck - dragqueen . Drag handlar ofta om konst, aktivism eller underhållning. Att blanda olika könsuttryck när man gör drag kallas för crossdrag.
Icke-binär
Person som inte identifierar sig som man eller kvinna. Icke-binär kan betyda olika saker och en del känner sig som både man och kvinna, och vissa att man befinner sig mellan de två kategorierna. Icke-binär används ibland som paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen "man och kvinna".
Queer
Har många olika betydelser. Innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet eller relationer. Kan även innebära att inte vilja eller kunna definiera sitt kön eller sexuella läggning. Kan även syfta på queerteori, vilketgrundar sig i idéer om ifrågasätta normer kring kön och sexualitet och granska hur det hänger samman med makt och inflytande.
Genderqueer
Person som identifierar sig mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man. Används ibland synonymt med icke-binär.
Genderfluid
En person vars könsidentitet varierar över tid.
Källa: RFSL, Regnbågsalliansen

ANDRA LÄSER