Burkinipraxis varierar i simhallarna – professor ifrågasätter förbud

Simhallarna i Finland har olika praxis kring burkini-baddräkterna som designats för muslimska kvinnor.

Största delen av de simhallar som svarat på FNB:s rundfrågning tillåter burkini, men på en del orter duger den inte som baddräkt. Förbuden motiveras med hygien- och säkerhetsskäl som grundar sig på myndigheternas föreskrifter.

De ansvarspersoner vid simhallar som FNB intervjuat säger att muslimer upplever det som obehagligt att vara naken inför andra människor eller anser att det strider mot deras religion, och att alla inte nödvändigtvis går i duschen före simningen.

– Problemet är inte burkinin, utan att man måste tvätta sig utan kläder. Hos oss har vi inte haft många burkinianvändare, just på grund av tvättregeln, som är nödvändig för den allmänna hygienens skull, säger Tommi Nakari, som leder underhållsarbetet vid Villmanstrands stad.

Burkini är en täckande baddräkt där endast ansiktet, händerna och fötterna är bara. Den påminner om en våtdräkt med huva.

Burkini att hyra

I en del av simhallarna får man använda burkini om den är avsedd enkom för simning och tillverkad i baddräktstyg. I åtminstone Esbo och Uleåborg får man hyra burkini. Disponenten Jari Leviäkangas vid Uleborgs stads idrottstjänster säger att burkiniplagg med lösa tygmassor inte lämpar sig som baddräkt.

– Sjalar kan fastna i repen mellan banorna och orsaka risksituationer, säger han.

På flera mindre orter har frågan om burkini inte diskuterats eftersom man inte haft några kunder som velat använda burkini. Också i de större städerna har det varit väldigt få kvinnor som simmat i burkini. Cirka 30 kommuner där det finns minst en simhall svarade på FNB:s rundfrågning.

Klagomål om förbud

I Frankrike har burkiniförbuden på badstränderna på flera orter väckt stor debatt. Landets högsta förvaltningsdomstol har ogiltigförklarat förbudet i en stad, men förbudet gäller fortfarande på ett trettiotal andra orter. Förbuden har motiverats med den franska grundprincipen att religion och det offentliga livet ska hållas åtskilda. Kritikerna anser att förbuden är diskriminering.

Vad FNB erfar har åtminstone en person i Finland lämnat in ett klagomål till diskrimineringsombudsmannen om burkiniförbud i simhallar. Situationen utreds fortfarande.

Civilrättsprofessorn Urpo Kangas vid Helsingfors universitet ställer sig undrande till burkiniförbuden. Enligt honom har ingen kommunal inrättning eller myndighet befogenheter att förbjuda burkini.

– Det finns inget organ i Finland som skulle kunna bestämma om sådant. Det är tveksamt om det här hör ens till lagstiftarens befogenheter, säger Kangas.

I Finland har ingen veterligen tagit något burkiniförbud till förvaltningsdomstolen. Om det är kommunens idrottsverk som gjort upp reglerna kan man överklaga till förvaltningsdomstolen. Kangas tror att förbudet skulle fällas i rätten.

– Det här är så känsliga områden. Ingen vill stämplas som en rasistisk förvaltningsmyndighet. 

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03