Budgeten 2018, punkt för punkt

Här är åtgärderna regeringen kommit överens om för nästa år.

Skatterna

• Skatterna på löner och pensioner justeras för 270 miljoner euro. Den sammanlagda effekten av det och de höjda socialavgifterna är att skatten hålls nästan på nuvarande nivå – den skärps med 0,1 procent för en medelinkomsttagare.

• Inkomstgränsen för den högsta skatteprocenten hålls kvar vid 73 200 euro i stället för 90 000 euro.

• Konsumtionsskatter höjs. Alkoholen blir dyrare, då staten tar in 100 miljoner på högre alkoholskatt. Skatten på tobak, som under de senaste åren höjts med omkring två euro per ask, ska fortsätta höjas under de kommande två åren, vilket inbringar 68 miljoner.

• Vissa energiskatter höjs, som bränsleskatt för arbetsmaskiner, uppvärmning och kraftverksbränsle.

Familjer och hushåll

• Dagvårdsavgifterna sänks. Det innebär att fler kan få gratis dagvård, och syskonrabatten blir större. Staten ska kompensera inkomstbortfallet hos kommunerna med 25 miljoner, och genom en större andel av företagens samfundsskatt.

• Studerande med barn får ett tillägg på 75 euro på studiepenningen. I övrigt har studiepenningen skurits ner kraftigt redan i år.

• Regeringen ska inleda en reform av familjeledigheterna som träder i kraft 2019. Den ska dock vara kostnadsneutral. Arbetet inleds omedelbart och leds av omsorgsminister Annika Saarikko (C). Utgångspunkten är att det även i fortsättningen ska gå att vårda barn hemma till de fyller tre, men annars kan ledigheter och stöd omfördelas.

• Barnbidraget till ensamförsörjare höjs med 5 euro i månaden.

• Moderskapspaketet, det vill säga den berömda "babylådan" eller den penningersättning man kan välja i stället, höjs med 30 euro.

• Tre miljoner euro viks för rusmedelsvård för mödrar.

• Den lägsta dagpenningen höjs en aning, bland annat den lägsta föräldrapenningen och sjukdagpenningen.

• Garantipensionen stiger med omkring 15 euro i månaden.

• Avdraget för bolån blir stegvis mindre igen.

Sysselsättning

• Antalet yrkesutbildningsplatser för unga ska utökas med 1000 studieår, särskilt för att minska ungdomsarbetslöshet. Knappt 10 miljoner viks för det.

• Regeringen vill också fortsätta möjligheten till förändringsutbildning, det vill säga att få räkna en ny högskoleutbildning som sysselsättningsåtgärd också för personer som har en tidigare examen.

• En lagändring planeras för att underlätta studier och företagsamhet medan man lyfter arbetslöshetsunderstöd, närmare bestämt kan man studera i sex månader eller starta upp ett företag i fyra månader utan att förlora stödet. För ändamålet reserveras 10 miljoner.

• 15 miljoner viks för lönesubventioner för unga, och 25 miljoner för att fortsätta intervjua arbetslösa var tredje månad.

• Regeringen planerar lagändringar för skuldsatta personer. I nuläget är det svårt att ta emot jobb om inkomsterna går till utmätning. Bland annat ska skuldsatta få längre respit med utmätning, och regleringen av snabba konsumtionslån ska skärpas.

Skola, forskning och innovation

• Grundskolorna får tillbaka 25 miljoner för att främja jämlikhet i utbildningen, som klasstorlekar eller regionala skillnader, av de 45 miljoner som tidigare skurits ner. Undervisningen i matematik och naturvetenskaper ska stärkas med 5 miljoners tilläggsanslag.

• 23 miljoner till viks för lärarutbildning och -fortbildning i enlighet med regeringens tidigare program.

• Ett experiment med gratis förskola även för 5-åringar inleds under åren 2018-2019.

• Tekes och Finpro slås ihop till Business Finland, och får omkring 30 miljoner mer i anslag än under pågående år. Finlands Akademi får 25 miljoner mer. Regeringen ska också fortsätta med linjen att stärka högskolornas egna kapital.

Trafik, skrotpeng och bilar

• För att minska utsläppen har en parlamentarisk grupp föreslagit att der årliga anslaget på 25 miljoner används för att stödja köp av elbilar, utveckla laddningsnätet och stödja utvecklingen av kollektivtrafik, bland annat.

• Utöver detta har regeringen klubbat Blå gruppens förslag att återinföra skrotpengen för skrotning av gamla bilar, med syfte att förnya bilparken. Åtta miljoner är anslaget.

• Vägunderhållet får 1,5 miljoner mer. Trafikprojekten är Karlöbron utanför Uleåborg, Ring I vid Bredvik, och att fördjupa farlederna vid Nordsjö och Karleby.

• I enlighet med tidigare program sjunker bilskatten stegvis, också 2018.

Inre och yttre säkerhet

• Utöver de 98 miljoner i tillägg för försvaret och polisen som regeringen beslutat i budgetramen, läggs 17 miljoner till för polisen, Skyddspolisen och för att hantera asylbeslut i förvaltningsdomstolarna.

Vård- och landskapsreform

• Anslagen för att förbereda landskapsreformen har blivit större under budgetförhandlingen – 180 miljoner jämfört med de 166 miljoner som Finansministeriet föreslog. Av dem ska 130 miljoner gå till att utveckla ICT-teknik.

• 100 miljoner viks för pilotprojekt och experiment med valfriheten i vården.

Energi och miljö

• Regeringen ger 10 miljoner till Metso-programmet och 2 miljoner satsas på mer byggande i trä.

• Trafikutsläppen ska minskas med en satsning på 33 miljoner (se under trafik).

• 20 miljoner ska användas för att puffa investeringar i förnyelsebar energi som biogasprojekt, solenergi och energisnål teknik.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning