Brist på ansvar hos universiteten leder till kris inom psykisk hälsa

Bild: Wilffed Hildonen

När Helsingfors universitet och Åbo Akademi i åratal friskriver sig från sitt samhällsansvar för psykoterapeututbildningen på svenska leder det till en hälsokris i Svenskfinland.

Psykisk ohälsa är det nya stora folkhälsoproblemet. Psykiatriska tillstånd ligger bakom minst varannan sjukpension i Finland. Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa rakar i höjden. Ungdomar och unga vuxna rapporterar allt oftare psykiska besvär. Slutnotan för den psykiska ohälsan i Finland landar på elva miljarder euro per år, berättar OECD.

Hälso- och sjukvården har byggts upp under tider då fysiska sjukdomar var de centrala folkhälsoutmaningarna. Vården har inte utvecklats i takt med det ändrade sjukdomspanoramat, vilket lett till att psykisk och fysisk ohälsa i dag inte behandlas på lika villkor. När det är en självklarhet att behandling för allmänna åkommor och sjukdomar erbjuds inom primärvården med låg tröskel är det annorlunda när gäller psykisk ohälsa. Effektiv behandling av psykisk ohälsa står sällan att få i den egna primärvården, utan de hjälpsökande slussas vidare och hamnar ofta i limbo. Det dröjer ofta alltför länge att få hjälp, vilket medför lidande och kostnader samt försämrar psykoterapins resultat. Tidig psykoterapeutisk hjälp, innan situationen hunnit bli komplicerad, ger de bästa resultaten.

Medborgarinitiativet för terapigaranti, som för närvarande behandlas i riksdagen, vill säkra tidig tillgång psykoterapeutiskt stöd i primärvården. När en allmänläkare konstaterat att psykoterapeutiska insatser behövs, får den hjälpbehövande rätt till psykoterapeutisk behandling som skall inledas senast fyra veckor efter behovsprövningen. Årligen beräknas 2 procent av oss vara i behov av psykoterapeutisk behandling.

Motsvarande terapigarantier har införts i många västländer med utmärkta resultat. Avkastningen på investeringarna i tidiga psykoterapeutiska åtgärder har vida överskridit kostnaderna. I Finland beräknas kostnaderna för terapigarantin på årsnivå bli 35 miljoner euro, medan den beräknade avkastningen, bland annat i form av inbesparade sociala utgifter och ökade skatteintäkter, är 166 miljoner euro.

Programmet Spotlight lyfte nyligen i Svenska Yle fram stora problem i tillgången till psykoterapi i Svenskfinland. Av de svenskkunniga psykoterapeuterna uppgav 60 procent i en enkät att de inte kunde ta nya klienter. Programmet visade att man på svenska inte har likvärdiga möjligheter att välja mellan psykoterapeuter och terapiinriktningar. Enskilda personer kan tvingas kontakta över 100 psykoterapeuter för få behövlig behandling.

Finlands psykoterapisystem behöver reformeras. I skrivande stund samlas det underskrifter på ett nytt medborgarinitiativ för avgiftsfri psykoterapeututbildning, som redan samlat 39 000 namn. Efter att ansvaret för psykoterapeututbildningen 2012 överfördes till de universitet som har undervisning i psykologi eller medicin, har priserna för den treåriga utbildningen skjutit i höjden och antalet nyutexaminerade psykoterapeuter minskat. I dagens läge kan en psykoterapeututbildning totalt kosta upp till 60 000 euro för den studerande. Universiteten driver psykoterapeututbildningen som affärsverksamhet.

Universitetslagen ger Helsingfors universitet och Åbo Akademi ansvar för att ett tillräckligt antal psykoterapeuter med kunskaper i svenska utbildas för landets behov. Ingetdera universitetet har anordnat någon svenskspråkig psykoterapiutbildning på åratal, och inte heller för 2021 planeras någon utbildning. Universiteten har möjlighet att ordna specialiseringsutbildningar, som kan vara mångprofessionella och som faller utanför ramen för affärsverksamhet. Sådana specialiseringsutbildningar skulle innebära väsentligt lägre avgifter för de studerande. Lägre avgifter leder i längden till ett större och mera mångsidigt utbud av psykoterapi på svenska.

När Helsingfors universitet och Åbo Akademi i åratal friskriver sig från sitt samhällsansvar för psykoterapeututbildningen på svenska leder det till en hälsokris i Svenskfinland. Speciellt svår kommer situationen att vara för dem som nu behöver psykoterapeutisk hjälp för att återhämta sig från coronakrisen: forskning visar att en märkbar följd av corona är olika posttraumatiska psykiatriska tillstånd, såväl bland dem som själva insjuknat som bland vårdpersonalen.

Kristian Wahlbeck, forskningsprofessor och utvecklingsdirektör, Mieli Psykisk hälsa Finland rf, en av initiativtagarna till medborgarinitiativet för terapigaranti

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning