Bredare kandidatbukett efterlyses

För att kunna stärka närdemokratin måste folket känna att de är representerade då beslut fattas.

Kommunalvalet är på många sätt det val som kommer medborgaren närmast. Det är nu som det avgörs vilka trafikinvesteringar kommunen kommer att göra, var skolan kommer att ligga och om en ny simhall kommer att byggas eller inte. Kommunfullmäktige, och alla nämnder, styrelser, sektioner och direktioner som tillsätts efter valet fattar beslut om väldigt viktiga saker som berör precis alla kommuninvånare. Tyvärr representeras dock inte hela kommunens befolkning i de beslutsfattande organen, vilket medför att allas röst inte hörs.

Vi på Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder – vill utmana partierna att ställa upp personer med olika bakgrund och erfarenhet på sina kandidatlistor. För personer med funktionsnedsättning avgörs stora frågor om deras liv och vardag i kommunen, men väldigt sällan hörs dessa personer innan besluten har fattats. Finland har nyligen ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i den står det väldigt tydligt att alla har rätt att höras i frågor som berör dem. Hur garanterar partierna att personer med funktionsnedsättning hörs?

Det finns ungefär 45 000 personer med funktionsnedsättning och svenska som modersmål i Finland i dag. Det finns alldeles säkert många ypperliga kommunalvalskandidater bland dessa.

För att kunna stärka närdemokratin måste folket känna att de är representerade då beslut fattas. Det är i alla partiers intresse att förankra beslutsfattandet i stadsdelarna, servicehemmen och i skolorna. Då bör partierna också notera detta i sin kandidatrekrytering.

Nina af Hällström verksamhetsledare Tor Wernér ordförande Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning