Borgå beslutar självständigt om sitt lönesystem

Under de senaste dagarna har man i offentligheten diskuterat nyheten om att det i östra Nyland har förts diskussioner om en lönekartell i samband med välfärdsområdesreformen. Reformen innebär att en stor del av personalen inom kommunernas social- och hälsovårdsväsende överförs till de nya välfärdsområdena. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har gett de arbetsgivarenheter som överlåter sin personal anvisningar om utveckling av lönesystemen, löneharmonisering och lokala avtal före överlåtelse av rörelse. I anvisningarna står att kommuner och samkommuner "bör avhålla sig från att göra prövningsbaserade löneförhöjningar av typen jämna förhöjningar, som kan höja kostnaderna i de nya arbetsgivarenheterna."

Inrättandet av välfärdsområdena förutsätter alltså att kommunerna och välfärdsområdena under det kommande året för diskussioner om den personal som överförs till välfärdsområdet samt om lönesystemen. Det är nödvändigt med diskussion, men det betyder naturligtvis inte att man kommer överens om en lönekartell.

Borgå stad har beslutat och kommer också i fortsättningen att besluta självständigt om sina lönesystem Kommunerna har ändå gemensamma tjänste- och arbetskollektivavtal, så det är naturligt att lönesystemen liknar varandra och att det inte heller finns några betydande skillnader i lönenivåerna.

Den bärande principen för stadens lönesystem är att arbetskraven inverkar på den lön som betalas, i enlighet med de kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalen. Ju mer krävande arbetet är desto högre är den uppgiftsrelaterade lönen. Då uppgifternas svårighetsgrad ändras, justeras också lönen på motsvarande sätt.

Lönesystemen som baserar sig på arbetsuppgifternas svårighetsgrad har förhandlats fram och utarbetats tillsammans med fackorganisationerna, och systemen uppdateras också kontinuerligt. I samband med rekrytering sätter lönesystemet ramen åt den anställande chefen för fastställandet av lönen.

Förutom svårighetsgraden påverkas lönen av att en anställd som utför sitt arbete väl kan belönas med ett individuellt tillägg och till anställda med lång arbetserfarenhet betalas arbetserfarenhetstillägg. Staden kan också betala motivationstillägg som är en belöning av engångskaraktär.

Anu Kalliosaari, personaldirektör, Borgå stad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning