Biträdande justitiekanslern: Brister i tillsynen över barnskyddet måste åtgärdas

Att tillsynen inte fungerar äventyrar rättigheterna för barnskyddets klienter, anser Justitiekanslersämbetet. Bild: SPT/Catariina Salo

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen kräver åtgärder för att säkra att tillsynen över barnskyddet i regionförvaltningsverket i Norra Finland ska börja fungera så snabbt som möjligt.

Tillsynen har varit hårt belastad under så gott som hela den tid ämbetsverket har varit verksamt. Handläggningen av klagomål som gäller barnskyddet har fördröjts avsevärt. I fjol var den längsta handläggningstiden för klagomål över fyra år.

Situationen strider mot grundlagen och förvaltningslagen. Att tillsynen inte fungerar äventyrar rättigheterna för barnskyddets klienter, skriver Justitiekanslersämbetet i ett pressmeddelande.

Lyckats bättre i andra regioner

Enligt Mikko Puumalainen borde man ha ingripit snabbare och mera långsiktigt i den hårda belastningen av verksamheten. Orsakerna till den långa handläggningstiden är enligt honom bland annat regionala skillnader, sättet ärendena behandlas på och knappa resurser. Ämbetsverkets interna verksamhet har också haft en inverkan.

I andra regionförvaltningsverk är resurserna och förhållandena ganska lika, men där har man lyckats bättre. Puumalainen räknar med att Finansministeriet åtgärdar problemet, eftersom den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken hör till ministeriet.

Enligt både Puumalainen och Finansministeriet är lösningen inte endast att öka på resurserna vid regionförvaltningsverket i Norra Finland. Ministeriet utreder nu ledningen och ämbetsverkets verksamhetsmodeller för att se om de avviker från de andra verken. De ska också klargöra vilka ändringar som behövs för att förbättra situationen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning