Bildt och världen förr och nu

Både Ryssland och USA har i dag ledare vars oförutsebarhet medför stora risker.

Jag hade tillfälle att ställa upp på Hanaholmen med tidigare kollegan Carl Bildt. Vi är båda med i nätverket Historians without Borders och delar ett stort intresse för historien och en oro över hur historiemedvetandet håller på att urholkas.

Detta är viktigt, inte bara för att undvika en repetition av misstag och dumheter i det förgångna, utan också för att förstå hur världen förändras och att förstå att vi står inför sådana utmaningar som aldrig tidigare har setts i historien.

Vi har sett en mer än trefaldig ökning i världens befolkningstal från slutet av andra världskriget till 7,5 miljarder människor i dag. Detta har förändrat världen på ett oåterkalleligt sätt och ställt oss inför enorma utmaningar.

Hur ska vi organisera människans förhållande med naturmiljön på ett sätt som är förenligt med kravet på hållbar utveckling och göra slut på det ohållbara sättet vi har använt naturresurserna på och behandlat miljön från och med början av den industriella revolutionen. Hur ska vi organisera växelverkan mellan människosamhällen i en värld där befolkningen har ökat till kanske tio miljarder före slutet av detta sekel?

Vi kan inte ha någon historisk kunskap eller erfarenhet om hur detta kan och bör organiseras då vi aldrig tidigare har levt i en sådan värld. Vad vi kan se är att de sätt som vi har försökt reglera detta med, och som har fungerat med avsevärt färre människor i världen, inte längre är vare sig funktionsdugliga eller acceptabla i en värld med tio miljarder människor.

Den ohållbara utvecklingen i världen är det största hotet mot säkerheten för oss alla. Det gäller inte enbart den ekologiska ohållbarheten med klimatförändring med mera utan också den ekonomiska och sociala hållbarheten. Den pågående koncentrationen av förmögenhet i allt färre händer, där världens åtta rikaste människor äger lika mycket som den fattigare hälften av världsbefolkningen, det vill säga 3,7 miljarder människor tillsammans, är också något som förr eller senare kommer att ha negativa konsekvenser för säkerheten.

Att stänga gränser är inte något svar. Unilateralism i handelspolitik eller användandet av militära medel, det vill säga traditionell styrkepolitik, bara förvärrar situationen. Detta är tyvärr inget hinder för många ledare att anlita sig av dessa vilket vi har kunnat se också i Europa, och detta måste vi också fortfarande kunna behärska.

Både Ryssland och USA har i dag ledare vars oförutsebarhet medför stora risker. Det understryker hur viktigt det skulle vara att Europa kunde ta rollen som en stabiliserande kraft som också tar itu med alla de utmaningar som globaliseringen har medfört. Tyvärr finns det inga tecken på att Europa skulle kunna eller ens vilja svara på behovet och efterfrågan för en sådan roll. För detta behövs mycket mera än bara det i och för sig mycket välkomna och klara avvärjandet av Marine Le Pen i Frankrikes presidentval.

Att Bildt och jag har många meningsskiljaktigheter är ingen nyhet. Men många kan överraskas av den grad av samstämmighet med vilken vi betraktar världsläget. Den grundar sig på att vi båda är övertygade nordister som också förstår värden och det viktiga i att försvara den europeiska integrationens vinningar för fred och stabilitet.

Erkki Tuomioja riksdagsledamot (SDP), medlem i utrikesutskottet och tidigare utrikesminister

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03