Två olika spår för EU:s framtida asylsystem

Systemet håller inte, konstaterar EU-kommissionen och lägger nu fram sina planer för framtidens asylsystem. Ena spåret leder till en helt ny fördelningsmodell för att jämna ut inflödet mellan medlemsländerna.

– Olika inställningar i olika länder har bidragit till asylshopping och irreguljär migration, medan den pågående krisen har visat att Dublin-reglerna lägger för stort ansvar på ett fåtal medlemsländer, säger EU-kommissionens förste viceordförande Frans Timmermans i ett pressmeddelande om dagens framtidsplaner på asylområdet.
Som väntat föreslås två huvudalternativ för att rädda situationen.
– Kommissionen skulle kunna föreslå en uppdatering av Dublin-reglerna genom att antingen effektivisera och utöka dem med en korrigerande rättvisemekanism, eller genom att övergå till ett nytt system som bygger på en fördelningsnyckel, står det i dagens meddelande.
Det första spåret går främst ut på att skriva in regler för akut omfördelning av asylsökande mellan medlemsländerna om något land drabbas av ett "oproportionerligt tryck" – i stil med det som Grekland utsatts för under det senaste året.

Motstånd i öst?

Det andra spåret – som är betydligt mer kontroversiellt – skulle skapa ett helt nytt system där de asylsökande fördelas i enlighet med EU-ländernas storlek, ekonomi och mottagningskapacitet.
– Ansvaret skulle inte längre kopplas till dit man först kommer, heter det i EU-kommissionens utskick.
Samtidigt konstateras att olika varianter av spår nummer två är tänkbara, med mer eller mindre ansvar för det land där den första asylansökningen görs.
Sistnämnda spår är det som bland andra Sverige och Tyskland förordar för att skapa en jämnare mottagning. Motståndet lär dock bli stenhårt från framför allt en rad invandringsovilliga länder i Öst- och Centraleuropa.
Ungerns premiärminister Viktor Orbán har exempelvis redan på förhand utlovat en folkomröstning om det föreslås obligatoriska "asylkvoter" för varje land.
– Vi ungrare anser att införandet av fördelningskvoter för migranter utan stöd från folket är det samma som maktmissbruk, sade Orbán på en presskonferens i Budapest i februari.

Förslag på gång

Dagens kommissionsmeddelande ska inom en månad följas upp med konkreta lagförslag.
– Baserat på den feedback som det här meddelandet får kommer EU-kommissionen att återkomma med lämpliga förslag, sägs det i dagens pressmeddelande.
I EU-kommissionens framtidstankar ingår även att göra medlemsländernas asylsystem än mer lika varandra och samtidigt inskränka asylsökandes resemöjligheter mellan olika EU-länder.
På längre sikt ser EU-kommissionen gärna att hanteringen av asylansökningar i EU helt centraliseras till EU-nivå. Samtidigt är kommissionen fullt medveten om att det inte är politiskt möjligt på ett bra tag.
– Det skulle kräva en omfattande institutionell förändring och stora resurser och är därför svår att föreställa sig på kort eller mellanlång sikt, står det i meddelandet.

Parlamentet trycker på

EU-parlamentet är dock för en sådan tanke redan nu. I en omröstning i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter för ett par veckor sedan fanns klar majoritet för ett centraliserat asylsystem.
– Ett europeiskt kvotsystem där de asylsökande fördelas mellan medlemsländerna grundat på befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer och tillskapandet av lagliga och säkra vägar för flyktingar att komma till EU för att söka asyl är den mest rationella, långsiktiga och humana lösningen för den rådande situationen. Jag är glad att Europaparlamentet i dag har tydliggjort detta, sade svenska utskottsmedlemmen Cecilia Wikström (L) i ett uttalande efteråt.
Utskottet vill även ge flyende möjligheten att söka humanitära visum på EU-ländernas ambassader och konsulat.

Kommissionens asylplaner

EU-kommissionen har presenterat fem prioriterade områden där man vill se förbättringar i EU:s asylsystem:
Skapa ett hållbart och rättvist system för att fastslå vilka medlemsländer som är ansvariga för de asylsökande – antingen genom att lägga till fördelningsregler för akuta situationer eller genom ett helt nytt fördelningssystem.
Mer harmoniserade asylregler i medlemsländerna för att garantera en mer human och jämlik behandling, men samtidigt också för att minska dragningskraften till vissa länder.
Förhindra att asylsökande reser vidare genom EU under tiden som deras fall behandlas.
Utöka EU:s asylbyrå (Easo) för att bland annat sköta övervakning och tillfälliga omfördelningar.
Utöka användandet av Eurodac-databasen för att exempelvis underlätta delandet av fingeravtryck.
Källa: EU-kommissionen.

ANDRA LÄSER