WWF: Bestånden av vilda ryggradsdjur rasar – minskat med 70 procent på femtio år

Bestånden av vilda ryggradsdjur minskar i oroväckande takt, rapporterar WWF. Bild: Mostphotos

Bestånden av vilda däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och andra ryggradsdjur har minskat med nästan 70 procent sedan 1970. Det framgår av Världsnaturfondens senaste rapport "Living Planet 2020".

– Det är en akut situation. Den biologiska mångfalden ligger till grund för hela vår matproduktion, välfärd och existens. En minskad mångfald gör dessutom ekologiska system extra sårbara när klimatet förändras, säger Louise Carlsson, biolog och naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Rapporten bygger på en genomgång av drygt 20 800 populationer av 4 392 olika arter av ryggradsdjur. I genomsnitt har de studerade populationerna under perioden 1970–2016 minskat med 68 procent. 2016 är det senaste året med säkerställda uppgifter i tillräcklig omfattning.

Artrika marker försvinner

De viktigaste orsakerna är framför allt intensivt jordbruk och skogsbruk som breder ut sig över allt större naturområden så att djurens livsområden försvinner, samt handel med vilda djur, förklarar Louise Carlsson. Men också igenväxta betes- och slåttermarker spelar en viktig roll, då de artrika ängsmarkerna är livsnödvändiga för ett stort antal arter och pollinatörer.

– Det är bland de artrikaste marker vi har. Så här skulle en viktig åtgärd kunna vara att öka arealen naturbetesmark, säger Louise Carlsson.

Naturskydd lönar sig

Rapporten ger även en bild av utvecklingen för vilda växter och ryggradslösa djur – som insekter – men den är inte lika detaljerad. I stora drag visar genomgången en tydlig nedgång även där.

– Lägger man samman allt så ger det en skrämmande bild, säger Louise Carlsson.

Men rapporten visar också att det går att vända utvecklingen med miljövårdsinsatser och skyddade områden. Till exempel har bestånden av björn, lo och örn ökat i bland annat Finland sedan 1970-talet, Och på andra håll i världen har exempelvis en delfinart i Mekongfloden ökat och ett bestånd av svartfenad revhaj i Australien återhämtat sig tack vare övervakning och nya fiskerutiner som minskar risken för bifångst.

Möjligheten att vända den negativa utvecklingen stärks även av en studie i Nature, som publiceras parallellt med Världsnaturfondens rapport.

"Vår analys visar att det är möjligt att inte bara bromsa utan även vända förlusten av organismer på land till år 2050. Men bara om vi genast sätter in åtgärder i en omfattning som vi aldrig skådat tidigare", säger Sarah Cornell, forskare vid Stockholm Resilience Center och medarbetare i både WWF-rapporten och Nature-studien, i ett pressmeddelande.

Nästa vecka kommer ytterligare en omfattande genomgång av den biologiska mångfalden på jorden, när FN:s miljöprogram Unep presenterar rapporten GBO-5, i samband med att världens länder ska förhandla fram nya mål inom konventionen för biologisk mångfald. Den förhandlingen skulle ursprungligen ske i Kina på mötet COP15 senare i år. Men med anledning av coronapandemin har mötet skjutits fram på obestämd tid.

"Living Planet Report" publiceras sedan drygt 20 år av Världsnaturfonden WWF den 10 september vartannat år.

Rapporten innehåller "Living Planet Index", som är en inventering av planetens vilda ryggradsdjur. I den senaste rapporten omfattar indexet 20 811 populationer av 4 392 arter av ryggradsdjur, och ger en sammanvägd bild av utvecklingen i de olika bestånden.

Data tas fram i samarbete mellan Världsnaturfonden och Zoological Society of London och bygger på underlag från forskare, universitet och andra aktörer.

Källa: Världsnaturfonden WWF

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning