Berner: Utred hur snabb tågtrafik mellan södra Finlands stora städer kan förverkligas

Satsningar på snabba tågförbindelser mellan Åbo, Helsingfors och Tammerfors skapar tillväxt för hela landet, visar ny konsultutredning.

Finland behöver nya snabba rälsförbindelser, och det råder stor samstämmighet på alla nivåer om att satsningar på dem bör göras, säger kommunikationsminister Anne Berner (C).

– Satsningarna behövs som medel för att utvidga pendlingsområdena, för att främja den ekonomiska tillväxten och för att stävja klimatförändringen, säger Berner.

Berner deltog på tisdagen i publiceringen av en utredning om fördelarna med att koppla samman Helsingfors, Åbo och Tammerfors med snabba tågförbindelser. Målsättningen i utvecklingen av finländsk rälstrafik borde enligt utredningen vara att en tågresa mellan de tre städerna i framtiden inte räcker mer än en timme.

Berner konstaterar att utredningen tydligt visar på fördelarna med snabba förbindelser och ökad kapacitet mellan de tre städerna.

– Det som nu behöver göras är att noggrant utreda hur stora infrastruktursatsningar – såsom utbyggnaden av rälstrafiken – påverkar nationen som helhet. Det behövs kalkyler på vad de innebär i fråga om ökad konkurrenskraft och över hur vi får dem att betala sig, säger Berner.

Berner säger att stora satsningar på rälstrafiken inte låter sig finansieras med skattemedel.

– Vi har redan i dag en stor reparationsskuld på landets vägar och den ska finansieras med skattemedel. Men en utbyggnad av infrastrukturen för rälstrafik behöver privata investeringar, till exempel i form av projektbolag där staten endast är delägare, säger Berner.

Berner säger att den nu aktuella utredningen handlar om de tre stadsregionerna i södra Finland men att rälstrafiken behöver utvecklas i hela landet.

Mikko Nurminen, direktör för stadsplaneringen i Tammerfors, vill se en utveckling av rälstrafiken till alla delar av landet. Bild: SPT/Ari Sundberg

– Det finns pendling även mellan andra städer och även där kan rälstrafiken bidra till utveckling och tillväxt, säger Berner.

Representanterna för Helsingfors, Åbo och Tammerfors som deltog i tisdagens publicering är inne på samma linje.

– För Tammerfors del handlar utvecklingen av rälstrafiken inte enbart om trafiken mot Helsingfors och Åbo, även trafiken mot till exempel Seinäjoki och Vasa är viktig för oss, säger Mikko Nurminen som är direktör för stadsplaneringen i Tammerfors.

Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare i Helsingfors, säger att satsningar på rälstrafiken inom huvudstadsregionen behöver göras parallellt med satsningarna på tågtrafiken mot Helsingfors från resten av landet. Bild: SPT/Ari Sundberg

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn i Helsingfors, Anni Sinnemäki, säger att det samtidigt ligger i hela landets intresse att spårtrafiken inom pendlingsområdena i landets södra delar fungerar.

– Det handlar inte bara om trafiken mellan städerna. Även rälstrafiken inom pendlingsområdena behöver utvecklas, säger Sinnemäki.

Stadsdirektör Minna Arve från Åbo hoppas att Åbo och Helsingfors knyts närmare samman med S:t Petersburg och Stockholm i framtiden. Bild: SPT/Ari Sundberg

Minna Arve, stadsdirektör i Åbo, påminner om att rälstrafiken i södra Finland också har en internationell dimension med relevans för Finland.

– En snabbare förbindelse mellan Åbo och Helsingfors innebär även att kontakten mellan Stockholm och S:t Petersburg blir snabbare och sammanlänkar oss därmed till dessa större metropolområden, säger Arve.

Pasi Rajala är direktör vid konsultbolaget Ramboll och är en av dem som tagit fram utredningen. Han säger att det står klart att den utökning av pendlingsområdet som en större kapacitet på järnvägarna innebär, i kombination med snabbare tåg, förbättrar utsikterna för sysselsättningen och gör Finland mer attraktivt för företagsetableringar.

Pasi Rajala vid Ramboll säger att utredningen tydligt visar att satsningar på rälstrafiken har en positiv inverkan på Finlands utveckling på många plan. Foto: Ari Sundberg/SPT Bild: SPT/Ari Sundberg

– Vi har tittat på exempel från andra länder och till exempel i Bergen har man räknat ut att satsningar på rälstrafiken ger tillbaka tjugo gånger investeringen, säger Rajala.

Rambolls utredningsgrupp rekommenderar att regeringen gör en plan för utvecklingen av trafiksystemen på nationell nivå och inleder planeringen av ny kapacitet för rälsförbindelserna mellan Åbo, Helsingfors och Tammerfors.

Utredningen är beställd av Finlands Näringsliv EK, Byggnadsförbundet, byggbranschens intresseorganisation Rakennusteollisuus RT, FFC, branschorganisationen för planerings- och konsultbolag Skol samt städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33