Ljus i tunneln för Finlands bästa öringbäck – fisken ska få vandra upp i Centralparken

Hagabäcken i Helsingfors är Finlands bästa öringbäck, och när dagvattenröret i Köpingsparken saneras kommer den att bli ännu mycket bättre, säger Henrik Kettunen, eldsjäl bakom initiativet.

Röret under Köpingsparken som utgör en del av Hagabäckens nedre parti ska saneras så att man lägger en komposithylsa inuti det.
Peter Buchert
02.01.2020 13:30 UPPDATERAD 03.01.2020 11:00
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) låter sanera det trasiga dagvattenrör som löper under Köpingsparken i Haga. Röret utgör en underjordisk del av Hagabäcken som mynnar ut i Lillhoplaxviken. Linjesaneringen kostar 1,55 miljoner euro och förbättrar möjligheterna för öringen att vandra uppåt i bäcken.
– I dag kan öringen utnyttja bara de nedersta 750 meterna av den fem kilometer långa bäcken. Efter saneringen kan fisken stiga mycket högre upp och yngelproduktionen femfaldigas, säger Henrik Kettunen på föreningen Vaelluskala som kämpat för projektet i flera år.
Provfiske har visat att det stiger gott om öring i Hagabäcken. Ingenstans i Finland är yngeltätheten lika stor som i Köpingsparken där man har räknat till 140 ensomriga yngel per ar. Kruxet är att det blir trångt om saligheten då det trasiga röret hindrar fisken från att röra sig uppåt.
– Saneringen ökar inte beståndet av moderfisk, men ynglens överlevnad förbättras då de inte behöver konkurrera om utrymme, säger Kettunen.
Det stiger gott om öring i Hagabäcken, men bara en bråkdel av fiskarna lyckas ta sig från Lillhoplaxviken ända upp till Centralparken.
Det betyder att mängden smolt, som de utvandringsfärdiga ungfiskarna kallas, kommer att öka. Kettunen beräknar att Hagabäckens smoltproduktion kan femfaldigas på några år.
Röret under Köpingsparken är trasigt och har delvis rasat igen. Men i stället för att bygga ett nytt rör ska man lägga ett rör av komposit inuti det nuvarande röret, vilket blir betydligt förmånligare.
Med saneringen ökar strömningshastigheten, men för att den inte ska öka för mycket ska man lägga in bottenelement i röret. Brunnarna som leder ner till röret beläggs med genomskinliga lock för att leda ljus ned i bäcken, även det för att förbättra levnads- och lekförhållandena för fisken.
– Hagabäcken är helt klart Finland bästa öringbäck, och förutsättningarna för att den ska bli ännu bättre är mycket lovande. Vi gläder oss åt att fisken äntligen ska få en chans att vandra längre upp, säger Kettunen.
Han påpekar att bäckens övre parti i Centralparken lider av brist på moderfisk.
– Om fisken vandrar nedåt kommer den aldrig upp igen, som det nu är. Saneringen ska eliminera hinder.
Röret som leder dagvatten via i Hagabäcken ut i havet är ställvis i mycket dåligt skick.
Nylands NTM-central ska sanera betongröret i bäckens övre parti senare i år. HRM som ansvarar för saneringen av bäckens nedre parti i Köpingsparken ska låta entreprenören påbörja jobbet strax efter trettondagen om vädret tillåter. Saneringsarbetet beräknas pågå i två månader. Asfalteringsarbetena ska göras i mars och de avslutande grönarbetena i maj.
Saneringen kommer inte att påverka trafiken nämnvärt.
Rättelse: Artikeln är korrigerad 3.1 kl 11.00 beträffande trafikarrangemangen. Tidigare skrev HBL att rampen från Färdemannavägen i Södra Haga till Tavastehusleden stängs av och att en ersättande anslutning byggs en bit norrut, vilket föranleder ett nytt hål i bullerväggen. Det byggde på HRM:s pressmeddelande. HRM uppger ändå att planerna har ändrats och att saneringen föranleder minimala ändringar i trafikarrangemangen. Rampen stängs inte av.

ANDRA LÄSER