Barnskyddet måste få tillräckliga resurser

Bild: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Det har gått mer än fem år sedan det tragiska och hemska fallet med den åttaåriga flickan Eerika som plågades ihjäl av sin far och hans sambo.

Det hade gjorts många barnskyddsanmälningar om flickan, men trots det tvingades hon stanna kvar hos sina plågoandar tills allt var för sent.

Fallet gav upphov till många utredningar om barnskyddet, och en del reformer har gjorts. Men en färsk utredning som Kommunförbundet har gjort visar att det fortfarande finns stora problem. Framför allt handlar det om bristande resurser, som bland annat beror på nedskurna statsandelar för välfärdsservicen.

Yle gjorde i höstas en kartläggning med överinspektörerna vid regionförvaltningsverken som övervakar barnskyddet. Den gav oroväckande resultat. Samtidigt vädjade över tusen socialarbetare i hela Finland i en adress riktad till de politiska beslutsfattarna om att man äntligen ska göra något för att avhjälpa den kroniska resursbristen.

När Yle frågade om det som hände Eerika skulle kunna hända igen svarade överinspektörerna samstämmigt att det nog är möjligt. Socialarbetarna har för många klienter. Det kan bland annat leda till att besluten dröjer alltför länge.

Det råder också en stor omsättning på personal, vilket gör att det inte uppstår långvariga och förtroendefulla relationer mellan klienten och socialarbetaren.

Yles undersökning visade på ett vanligt systemfel i den finländska socialvården: Olika myndigheter skjuter över ansvaret på varandra. Klienterna skickas från den ena instansen till den andra, men ingen tar ansvar för helheten.

Familjer där barn far illa har ofta andra problem, som missbruk. Då behövs det hjälp från många håll, men också här har det varit svårt att koordinera insatserna.

Kommunförbundets nya utredning är en uppföljning av en likadan undersökning för fem år sedan.

Som sammanfattning säger Aila Puustinen-Korhonen vid Kommunförbundet att tillgången på barnskyddstjänster har försvagats på nästan alla punkter sedan den förra undersökningen gjordes.

Resurs- och personalbristen leder till att många socialarbetare har orimligt stor arbetsbörda. Socialarbetarna var också bekymrade över bristen på vikarier.

Rekommendationen är att en socialarbetare ska ha cirka 30 klienter, men bland dem som deltog i undersökningen varierade klientantalet mellan 30 och 130, det sistnämnda var ändå ett enskilt fall.

Vid sidan av resursbrist och tung arbetsbörda pekade socialarbetarna på svårigheterna att få psykiatrisk vård. Tretton procent av de tillfrågade bedömer att barn ofta blir utan psykvård, hälften av de tillfrågade säger att det nog finns tillgång till vård, men att processen för att få den är svår och tidskrävande.

Problemen inom barnskyddet måste tas på allvar. Det är en skrämmande tanke att det just nu kan finnas barn som far illa utan att få den hjälp de har rätt till.

En del åtgärder har redan vidtagits, i slutet av februari väntas de första resultaten av en utredning vid Social- och hälsovårdsministeriet om problemen och hur de kunde åtgärdas. Både Yles kartläggning och Kommunförbundets undersökning ger samstämmiga besked: det behövs mera personal. Det ska inte behövas nya tragedier innan bristerna rättas till.

Mirjam Kalland som är rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan och ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund säger till nätsajten Kommuntorget att kostnaderna för barnskyddet minskar om man satsar på preventivt arbete. Ju tidigare man kan ingripa i en krissituation desto mindre blir trycket på det tyngre barnskyddsarbetet.

Att ta hand om barn och familjer som har det svårt är ett arbete som hela tiden måste göras. Vård- och landskapsreformen betyder att också barnskyddsarbetet får nya ramar, men det kan inte kommunerna, och allra minst de krisdrabbade barnen och familjerna vänta på.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning