Barn i missbrukarfamiljer behöver positiv bekräftelse och stöd

Många beroendesjuka (och andra i vårt samhälle) föreställer sig att barn varken ser eller berörs av drickandet. Men drickandet påverkar hela familjen och barns möjligheter att få stöd i en rad sammanhang.

Internationellt uppmärksammas årligen barn som anhöriga till föräldrar med risk- eller missbruk under vändagsveckan som infaller nu. Barn som anhöriga till beroendesjuka föräldrar uppmärksammas oerhört lite hos oss, trots att vi i Finland dricker näst mest i hela Norden. Vi erbjuder dessutom minst riktat stöd till anhörigbarnen, fastän vi har forskning som visar att en uppväxt i skuggan av missbruk är skadlig för barns psykiska och fysiska utveckling och att problematiken är kraftigt generationsöverskridande.

Upp till fyra barn i varje klass kan leva med risk- eller missbruk i familjen och har därmed inte förutsättningar till en trygg och stabil uppväxt på samma villkor som andra barn. De direkta samhälleliga kostnaderna för alkoholrelaterade skador i Finland uppgår till över 770 miljoner euro om året. Summan inkluderar inte till exempel de kostnader som missbruket förorsakar barnskyddet eller kostnader relaterade till de anhörigas psykiska illamående. Det personliga lidandet eller en förlorad barndom går förstås ändå aldrig att mäta i pengar.

En av de vanligaste orsakerna till klientskap inom barnskyddet är missbruk i familjen. Många gånger är den beroendesjuka föräldern den sista att förstå att drickandet påverkar de anhöriga. Vi som vuxna och professionella måste vara kreativa och hitta sätt att hjälpa också de barn vars föräldrar inte har kommit till insikt om sitt missbruk och därmed förnekar barnets rätt till och behov av stöd. Beroendesjuka vill inte alltid eller förmår inte ta emot vård och hjälp. Dessa barns rätt till stöd och rättigheter i enlighet med Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen) uppfylls inte. Vi måste lyssna på och se barnet. Barn kan inte vänta hela sin barndom på att föräldern skall bli nykter. Det kanske aldrig sker.

Barn har enligt Barnkonventionen rätt till bästa uppnåeliga hälsa och FN:s Barnrättskommitté, som övervakar konventionens tillämpning, har slagit fast att detta även innebär att medlemsstaterna skall undanröja eventuella hinder för en trygg och sund utveckling för barnet. I sina slutsatser till Finlands rapport 2011 om hur Barnkonventionen förverkligats i Finland uttryckte FN:s Barnrättskommittén oro över det stora antal barn som lever i familjer med missbruk. Ett annat orosmoment enligt kommittén var att professionella som jobbar med barn i Finland i en alltför hög grad verkar sakna kunskap om hur de skall hantera dessa barns situation och inte fäster tillräcklig uppmärksamhet vid de utmaningar som omger anhörigbarnen.

Många beroendesjuka (och andra i vårt samhälle) föreställer sig att barn varken ser eller berörs av drickandet. Men drickandet påverkar hela familjen och barns möjligheter att få stöd i en rad sammanhang som i skolarbete, vän- och familjerelationer och deltagande i hobbyverksamhet. Faktorer som vi vet har långtgående konsekvenser för barnets utveckling och välfärd. Därtill har vi de barn som varje dag berörs mera påtagligt av missbruket i familjen, de som upplever otrygghet, ensamhet, rädsla och oro varje dag. Familjer där missbruket har lett till omsorgssvikt. Långvarig utsatthet för omsorgssvikt skapar stress hos barnet som i sin tur kan skapa trauma. Tilliten till vuxna och andra människor blir lidande.

Där man frågat anhöriga barn och unga själva har de kunnat komma med en rad konkreta förslag. Ett av många är att anhörigbarn önskar mera information om missbruk till alla elever i skolan (på ett icke-utpekande sätt), till exempel genom böcker, filmer, lästräning och grupparbeten omkring temat missbruk i familjen. Genom förståelse för vad missbruk är och att det finns hjälp att få kan tröskeln för barnet att våga föra saken till tals med någon utomstående vuxen sänkas betydligt. Anhörigbarnen vill oftast inte att man skall tycka synd om dem, men de vill att man ser dem och hur de har det och visar förståelse. I familjer med missbruk blir barnens behov och önskemål lätt bortprioriterade och de saknar ibland vuxenförebilder, därför är alla andra vuxna i barnets närhet synnerligen viktiga.

Stiftelsen Bensow har sedan 2019 genom Min stig, erbjudit stöd till barn som växer upp i familjer med risk- eller missbruk och psykisk ohälsa. Vi jobbar aktivt för att sprida kunskap och fokusera på vad vi kan göra. Vi poängterar att alla kan göra någonting, alla vuxna i barnets omgivning, släktingar, familjevänner och framför allt professionella inom småbarnspedagogiken, skolan och elevvården. Anhörigbarnen behöver positiv bekräftelse och stöd, här och nu. Vi kan och skall inge anhörigbarn hopp om att det finns en ljus framtid inom räckhåll för dem.

Maj Estlander, verksamhetschef
, Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning