Barn behöver få undervisning i lek

Bild: Wilfred Hildonen

Leken kommer inte naturligt för alla barn. Det finns barn som saknar lekmönster helt och hållet. Det finns även de barn som kan leka enbart på sina premisser och har svårt för att släppa in andra barn och deras tankar in i leken.

Inom forskning som berör småbarnspedagogik kan man ofta läsa om att lek är barnens naturliga sätt att lära sig. Det stämmer, barnen lär sig medan de leker och leker det de lärt sig. Leken har en viktig och central roll inom småbarnspedagogiken just för att den spelar en så stor roll för barnets utveckling. Det är genom leken som barnet kan bearbeta sina erfarenheter, erfara nya saker, lära sig problemlösning och konflikthantering samt utveckla sin kommunikativa kompetens. Allt detta är viktiga egenskaper och kompetenser som barnet kommer behöva livet ut. Grunden för barns lek och lärande sätts i de tidiga åren och inom småbarnspedagogiken får barnet utveckla sina lekkunskaper på ett mångfasetterat sätt.

Svenska Yle (16.8.2018) publicerade en artikel där de lyfter fram att dagens barn ofta saknar lekkunskaper. Det är bra att man lyfter fram att leken faktiskt inte är något som alla barn behärskar och att man problematiserar kring barns lek. Vi behöver dock se på fenomenet mycket djupare, det handlar inte enbart om att barnträdgårdslärare och föräldrar behöver lära sig att leka och låta leken gå på barnets villkor. Vi behöver öppna upp diskussionen om att barn behöver undervisning i lek.

Planen för småbarnspedagogik (2016) betonar leken på ett helt nytt sätt. Leken skall få synas och höras och barn skall ha inflytande. Allt detta är bra men det räcker ändå inte. I Sverige planerar man nu att implementera begreppet undervisning i den reviderade läroplanen för förskolan. Många tror fortfarande i dag att undervisning sker enbart i skolan, men det stämmer inte. Undervisning sker redan inom småbarnspedagogiken och planeras av högutbildade barnträdgårdslärare.

Leken kommer inte naturligt för alla barn. Det finns barn som saknar lekmönster helt och hållet. Det finns även de barn som kan leka enbart på sina premisser och har svårt för att släppa in andra barn och deras tankar in i leken. Det ser olika ut för olika barn, men faktum är att detta fenomen ger nya utmaningar och ställer krav på hur leken planeras och organiseras på daghemmen. Barnträdgårdslärare behöver börja undervisa barn i lek och planera hur den undervisningen skall se ut. Barn behöver undervisas både i fri lek och i den vuxenstyrda leken.

På daghem prioriteras ofta den fria leken. Den fria leken värdesätts högre eftersom man tänker att barnet då får vara delaktigt och ha inflytande. Ibland känns det även som om vuxna väljer att fylla dagarna med fri lek för att det är bekvämt. Då barnen leker kan vuxna sysselsätta sig med annat, barnen sköter sig nog. Men den fria leken kan vara krävande och det är just i den fria leken som det blir tydligt vilka barn som behöver mest stöd. Man skall komma ihåg att den fria leken aldrig är fri från vuxna. Det finns ofta mycket rum för undervisning just under den fria leken. Det är då som vuxna verkligen behöver finnas till för att vägleda, hjälpa och sätta ord på det som sker. Men även den vuxenstyrda leken är precis lika viktig. Det är då som barnen får lära sig bland annat att följa instruktioner, ta hänsyn till andra och träna på att samarbeta.

Att enbart fokusera på fri lek är inte kvalitativ småbarnspedagogik. Men vi behöver lyfta fram undervisning av lek. Barnträdgårdslärare behöver fundera på hur den undervisningen skall se ut och hur den organiseras utifrån barngruppens behov. Undervisning sker hela tiden på daghemmen. Barnträdgårdslärare undervisar barn och just nu är utmaningen hur undervisning av lek skall ske på det bästa sättet för våra barn.

Jeanette Koskinen Barnträdgårdslärare och universitetsadjunkt Hallstahammar, Sverige

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03