Finansinspektionen försäkrar att finska banker står starka

Den finska finanssektorn är kapitalstark trots osäkerhet i omgivningen, försäkrar Finansinspektionen. Kollapsen i några mindre amerikanska banker påverkar inte Finland, men kan ge indirekta effekter.

Finansinspektionen följer med läget, men de finska bankerna borde inte direkt påverkas av helgens oro inom den amerikanska banksektorn, säger biträdande direktör Jyri Helenius.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
15.03.2023 13:27
Finansinspektionen försäkrar att den noga följer med utvecklingen inom den amerikanska finanssektorn. Men någon direkt inverkan har Silicon Valley Banks (SVB) kollaps inte på de finska bankerna.
– Det ser ut som om de amerikanska myndigheternas stödåtgärder räcker till för att lugna situationen, säger biträdande direktör Jyri Helenius på Finansinspektionen.
En kollaps av samma typ som i Kalifornien är inte möjlig i Finland, uppger han. SVB hade samlat depositioner främst från uppstartsföretag och fick problem bland annat för att många av dem ville lyfta sina depositioner samtidigt. 
Jyri Helenius påpekar att de finska bankerna har en annan affärsmodell och affärsverksamheten är fördelad på många olika branscher. Problem inom en enskild bransch får därför inte någon bank att gå omkull.
– Övervakningen i Finland och i Europa är också strängare än vad den är för små- och medelstora banker i USA, säger Helenius.

Kan påverka lånekostnader

Osäkerheten på den amerikanska marknaden kan, om den fortsätter, ändå få indirekta konsekvenser i Finland. De finska bankerna är beroende av att låna på den internationella marknaden. Det i sin tur exponerar bankerna för marknadsstörningar och ökade upplåningskostnader, menar Helenius.
Den finska banksektorn var fortsatt kapitalstark i slutet av 2022. Banksektorns rörelseresultat var ändå något svagare än året innan. Räntenettot ökade till följd av de stigande räntorna, men det räckte enligt Helenius inte till för att kompensera för de intäktsposter där utvecklingen var svagare än ett år tidigare.
Bankernas oreglerade fordringar, alltså lån som inte amorterats i tid, var fortfarande på en låg nivå i förhållande till utlåningen i fjol. Förändringarna jämfört med 2021 var små då det gäller företag och privata lån. Däremot var bostadsbolagens oreglerade fordringar fler än året innan.
– Nivån är fortfarande låg, men det här är någonting vi följer med, säger Helenius.
Också finanssektorn i övrigt stod i stark fjol, visar Finansinspektionens översikt. Arbetspensionssektorns solvens försvagades något, medan skade- och livförsäkringssektorernas solvens stärktes. 
De finska pensionsbolagen har ingen större exponering mot SVB och kollapsen har bara en marginell inverkan på pensionssektorn, bedömer inspektionen. Även här kan följderna vara indirekta i form av en negativ marknadsutveckling som påverkar placeringarna.

ANDRA LÄSER