Utbildningsstyrelsen publicerar nya riktlinjer för bedömningen i grundskolan på tisdag

– Det här är en helt nödvändig reform, säger utvecklingschef Jaakko Salo vid undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Utbildningsstyrelsen vill stärka likvärdigheten i bedömningen av eleverna i de finländska grundskolorna genom att göra bedömningen enhetligare.
Utbildningsstyrelsen har förberett en uppdatering av sina riktlinjer för bedömningen av elevernas kunnande i den grundläggande utbildningen. Riktlinjerna kommer att publiceras på tisdag.
I praktiken handlar uppdateringen om att göra riktlinjerna tydligare och minska på tolkningsutrymmet, säger enhetschef Leena Nissilä vid Utbildningsstyrelsen. Enligt Utbildningsstyrelsen är syftet med preciseringarna att göra bedömningen i de finländska skolorna enhetligare och på så sätt stärka likvärdigheten i bedömningen av eleverna.
– När Utbildningsstyrelsen gjorde en uppföljningsundersökning om den nya läroplanen åren 2015-2018 upptäckte vi att tillämpningen av riktlinjerna för bedömningen varierar mellan kommunerna. Både rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare har lyft fram att det behövs tydligare riktlinjer för bedömningen, säger Nissilä.
Skolorna har tid att förbereda sig för de nya riktlinjerna fram till den 1 augusti då de träder i kraft. Utbildningsstyrelsen stöder processen bland annat genom att ordna fortbildning och erbjuda handledning.
De nya riktlinjerna för bedömningen av elevernas kunnande i den grundläggande utbildningen är mer detaljerade än förr. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ hör till dem som efterlyst en uppdatering av riktlinjerna.
Utbildningsstyrelsen publicerade ett utkast till de nya riktlinjerna i höstas och samlade in kommentarer om utkastet i september och oktober. Ungefär 400 aktörer kommenterade utkastet och responsen föranledde en del ändringar. Utbildningsstyrelsen informerar närmare om innehållet i de preciserade riktlinjerna när de publiceras på tisdag.

Lärarfacket välkomnar ändringarna

Vid undervisningssektorns fackorganisation OAJ välkomnar utvecklingschef Jaakko Salo uppdateringen av riktlinjerna med öppna armar.
– Det här är en helt nödvändig reform och vi hör till dem som varit mest högljudda om behovet av nya riktlinjer. Det har varit ett problem att instruktionerna varit för otydliga och att de tolkats på olika sätt i kommunerna.
– Det är bra att vi får tydliga riktlinjer. Lärarna har känt obehag över att bedömningen inte varit enhetlig.
Enligt Salo kan tydligare riktlinjer minska på den arbetsbörda som bedömningen orsakar lärarna. Han tycker inte att preciseringarna tär på lärarnas pedagogiska autonomi.
Senare i år kommer Utbildningsstyrelsen också att göra ändringar som berör kunskapskraven för slutbedömningen i olika läroämnen i den grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen kommer att fastställa kriterier för slutbedömningen för vitsorden 5, 7, 8 och 9. För tillfället finns det fastställda kunskapskrav endast för vitsordet 8.
ANDRA LÄSER