Finländarna vill se hälsovården och ungas marginalisering debatteras inför riksdagsvalet

Enligt en undersökning som Stiftelsen för kommunal utveckling gjort tycker finländarna att sjukvården, ungas marginalisering och äldreomsorgen är de viktigaste temana inför riksdagsvalet. Minst viktigt anses medborgaraktivismen, utvecklingsbiståndet och de alkoholrelaterade skadorna vara.

I jämförelse med den senaste undersökningen som gjordes 2007 har i huvudsak tre saker förändrats. Finländarna vill påverka hur regeringen ser ut, vem som blir statsminister och i invandringsfrågor. Däremot har intresset för barnfamiljer och arbetslivsfrågor minskat.
– Statsministerval har förts redan flera gånger, och det är den största förändringen sedan 2007. Det och intresset för regeringsbasen är de mest intressanta förändringarna, säger Antti Mykkänen vid Stiftelsen för kommunal utveckling (Kaks).
Vid den senaste undersökningen tyckte halva befolkningen att valet av statsminister var viktigt medan andelen nu stigit till tre fjärdedelar.

De här ämnena tycker finländarna är väldigt eller rätt viktiga att kunna påverka genom riksdagsvalet

Sjukvård (90 procent).
Ungas marginalisering (89 procent).
Äldrevård (88 procent).
Arbetslöshet (88 procent).
Utbildningsfrågor (86 procent).
Tillgången till energi (86 procent).
Fattigas position (81 procent).
Statens ekonomi och skulder (81 procent).
Klimatförändring (80 procent).
Arbetslösas utkomst (80 procent).

Vänsterväljare överlag mer intresserade

Undersökningen visar att de som röstar vänster överlag tycker att samhällsfrågor är viktigare än vad medeltalet av finländare tycker. Däremot tycker Sannfinländarnas och Samlingspartiets anhängare att alla frågor är mindre viktiga än vad medeltalet av finländarna anser.
Det som är nytt är att ungas marginalisering stigit på listan, nio av tio finländare tycker det är ett viktigt tema inför riksdagsvalet.
– Troligen kommer diskussionerna att mycket röra sig kring de fem till tio viktigaste sakerna på den här listan, säger Mykkänen.
År 2007 tyckte mindre än varannan finländare att invandring var ett viktigt riksdagsvalstema. Den färska undersökningen visar att två tredjedelar av befolkningen vill se frågan behandlas inför valet i april.
– Intresset för frågan har stigit, men i undersökningen ser vi inte vilken åsikt de svarande har. Det är helt naturligt att den här frågan anses viktig eftersom den synts stort i medierna.
I regel är alla teman viktigare för kvinnor än för män, visar undersökningen.
– Männen profilerar sig klart genom att vara mest intresserade av försvars- och utrikesfrågor.
Teman som är mer viktiga än medeltalet för ungdomar i åldern 18-30 är studiestödets storlek, jämställdhet och basinkomst. Överlag är ungdomar mindre intresserade av teman som rör riksdagsvalet än den äldre befolkningen. Det avviker inte heller från ungas valbeteende.
Annat som finländarna vill se debatteras inför valet är arbetslöshet, utbildning, energitillgänglighet och -kostnad samt de fattigas ställning. I undersökningen har 1 020 finländare valt ämnen från en lista med 47 olika politiska teman.
– Vi kan utläsa att hälsovård och sjukvården för de äldre alltid varit viktiga för finländare. Social- och hälsovårdsfrågor har alltid varit i topp.
Undersökningens felmarginal är 3 procentenheter.

De här ämnena tycker finländarna är minst viktiga att kunna påverka genom riksdagsvalet

Medborgaraktivism (41 procent).
Utvecklingsbiståndet (44 procent).
Alkoholrelaterade skador (45 procent).
Finansiering av sport och kultur (48 procent).
Relationerna till USA (51 procent).
Finlands relation till Nato (52 procent).
Kommunsammanslagningar och -struktur (54 procent).
Nativiteten i Finland 55 (procent).
Fackförbundens makt (55 procent).
ANDRA LÄSER