Var med och påverka riktningen för Europas framtid

Vissa kommer att kritisera oss för att vi inte har ett tydligt mål, men det är vår starka övertygelse att endast EU-invånarna själva kan visa oss vägen framåt.

21.04.2021 19:06 UPPDATERAD 05.05.2021 12:15
Inom loppet av en generation har tekniken i grunden ändrat det sätt vi lever, arbetar, handlar, kommunicerar och umgås på. Attityder och förväntningar har också förändrats och människor vill ha ett större inflytande på demokratin, inte enbart under valår. Därför måste vi även förändra det sätt vi gör politik på. Genom konferensen om Europas framtid antar vi denna utmaning. I egenskap av företrädare för Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen uppmanar vi nu invånarna i hela EU att göra sina röster hörda. Det är er framtid och därmed även er konferens.
På sistone har en stor del av den framtiden blivit osäker. Alla som lever i EU har på ett eller annat sätt påverkats av coronaviruset och dess konsekvenser. Människor undrar hur en motståndskraftig och hållbar ekonomi som inkluderar alla ska se ut efter pandemin, och vill att vi på ett effektivt sätt hanterar gemensamma utmaningar och försvarar våra värden och intressen. Nu har alla EU-invånare en unik möjlighet att vara med och påverka Europas framtid, på både kort och lång sikt.
Förra månaden undertecknade Europaparlamentets talman, Portugals premiärminister som företrädare för rådsordförandeskapet, och kommissionens ordförande den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid. Det var startskottet för en helt ny samtalsdemokrati på EU-nivå. Detta är i sig ett tecken på en ny typ av politik på EU-nivå, eftersom det är första gången som ordförandena för dessa tre EU-institutioner gör gemensam sak med de nationella parlamenten, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och företrädare för det civila samhället.
Konferensen utgår från principerna om inkludering, öppenhet och insyn. Det är av största vikt att vi når den tysta majoriteten, framför allt personer som är kritiska till eller skeptiska mot EU-samarbetet.
Hur kan man som EU-invånare delta? För det första kan man anordna, registrera och delta i evenemang samt föreslå idéer och utbyta tankar med andra på den flerspråkiga digitala plattform som nyss lanserats (https://futureu.europa.eu/). Som evenemangsarrangör förbinder man sig till att bidra till konferensen på ett konstruktivt sätt och avstå från att dela olagligt, hatiskt eller avsiktligt falskt eller vilseledande innehåll.
Diskussionerna på plattformen kommer att utgå från vedertagen praxis för samtalsdemokrati och är uppbyggda kring följande tio ämnen: klimatförändringarna och miljön, hälsa, en starkare och mer rättvis ekonomi, social rättvisa och arbetstillfällen, EU i världen, värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, digital omställning, europeisk demokrati, migration och utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Listan är inte slutgiltig, utan man kan även komma med egna förslag.
Utöver detta kan man delta i europeiska medborgarpaneler, som består av slumpmässigt valda invånare, som inte är bundna av egenintressen eller politik. Medborgarpanelerna ska lägga fram förslag och politiska rekommendationer som sedan kommer att tas upp under konferensens plenarsammanträden och omvandlas till riktlinjer för EU:s framtid.
Konferensen om Europas framtid är även nydanande i och med att vi politiker uttryckligen undviker att på förhand fastslå det resultat som önskas, för att på så sätt uppmuntra till meningsfulla diskussioner. Vissa kommer att kritisera oss för att vi inte har ett tydligt mål med konferensen, men det är vår starka övertygelse att endast EU-invånarna själva kan visa oss vägen framåt. Vi är fast beslutna att på ett konkret sätt följa upp invånarnas rekommendationer.
Konferensen är inte en universallösning på alla problem och syftet är inte att ersätta den representativa demokratin, utan snarare att utgöra ett komplement till den. De slutliga resultaten kommer att läggas fram i en rapport under våren 2022. Arbetet kommer dock inte att ta slut där, eftersom EU-politiker kommer att använda sig av resultaten i det framtida beslutsfattandet. Därmed kommer vår demokrati att bli både mer motståndskraftig och lyhörd.
Vi uppmanar framför allt unga att delta – det är deras framtid det gäller!
Den här gången är saker och ting verkligen annorlunda. Vi kan välja om vi vill följa eller leda den samhälleliga, tekniska och geopolitiska utvecklingen. Vår förhoppning är att EU-invånarna i åratal framöver kommer att se detta som ett avgörande ögonblick då EU visade prov på stort mod och innovation genom att hörsamma invånarnas krav direkt vid EU:s beslutsfattande.
Var och en av oss har en roll att spela i detta gemensamma projekt. Framtiden är i dina händer. Gör din röst hörd!

Guy Verhofstadt,

Europaparlamentariker,

Ana Paula Zacarias,

statssekreterare för EU-frågor för Portugals rådsordförandeskap,

Dubravka Šuica,

EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi

ANDRA LÄSER