Effektivt läkemedel förebygger hiv – "Sex borde inte handla om konstant rädsla"

Prep är ett läkemedel som gör det möjligt för en person att ha sex med vem som helst, hur ofta som helst, på vilket sätt som helst med ytterst låg risk att få hiv. Läkemedlet är lagligt och tillgängligt i Finland, men ändå är det väldigt få som använder den.

– Ett ofta förekommande argument i diskussionen om Prep är att Finland inte har många hivfall och att personer får behandling snabbt. Det stämmer. Men det som oroar mig är att i dagens värld reser folk mycket, de åker till Berlin, till London, till Thailand, så det handlar inte bara om hur vanligt hiv är hos oss, säger Thomas Hurd.
22.07.2018 18:30
Nyzeeländaren Thomas Hurd minns fortfarande en dyster australisk tv-reklam där liemannen fäller omkull personer med ett bowlingklot och deklarerar att hiv kan bli dödligare än andra världskriget. Hurd, född i slutet på 80-talet, hann uppleva svansen på aidskrisen och den skrämseltaktik som användes för att tackla den. Kampanjerna fungerade – personer blev väldigt medvetna om konsekvenserna av att inte använda kondom – men den ledde också till en djupt rotad fasa för hiv.
– Den här rädslan bankades in i mig: om du har sex utan kondom får du hiv och ditt liv kommer att vara avskyvärt, säger Hurd.

Prep

Prep, en förkortning på preexponeringsprofylax, utvecklades ursprungligen för behandling av hivinfektion. När hivviruset passerat genom en slemhinna eller kommer i kontakt med ett blodkärl söker viruset sig till så kallade t-hjälparceller. Viruset penetrerar cellmembranet och integreras i cellkärnan och börjar därefter bilda kopior av sig själv. På sikt attackerar viruset allt fler celler och som en följd har kroppen det allt svårare att skydda sig mot olika bakterier och virus.
Prep förhindrar viruset från att kopiera sig och i till först användes den för att behandla redan smittade. Efter en tid insåg man att Prep också förhindrar hivviruset från att ta sig in i kroppens celler och således även fungerar i förebyggande syfte.
Enligt FN:s program mot hiv/aids UNAIDS använde kring 100 000 personer i världen Prep, majoriteten av dem i USA, där läkemedlet varit tillåtet för förebyggande bruk sedan 2012.
I en del länder, bland annat Frankrike, Norge och Nederländerna, är Prep gratis eller subventionerat för vissa riskgrupper.
Men för två år sedan blev Hurd kvitt den gnagande känslan. Då började han använda Prep, ett läkemedel som förebygger hiv nästan lika effektivt som en kondom. Nu tar han ett blått piller varje dag och går på regelbundna kontroller.
– Den här konstanta rädslan, den här paranoian, det är inte det som sex borde vara. Och det handlar inte bara om kondomanvändning – kondomer brister och misstag sker. För mig innebär Prep att en sten lyfts från mina axlar.
Hurd är en av de första i Finland som fick ett recept på Prep, en förkortning på preexponeringsprofylax – men först efter en lång kamp. Han fick springa på flera läkarmottagningar innan han hittade en läkare som var villig att bekanta sig med läkemedlet och förskriva det.

Säker och effektiv metod

Det råder bred vetenskaplig konsensus om att Prep är ett effektivt sätt att förebygga hiv. Alla stora internationella hälsoaktörer – världshälsoorganisationen WHO, FN:s samlade program mot hiv/aids UNAIDS, USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC, European AIDS Clinical Society EACS – rekommenderar Prep för personer med kraftigt ökad risk för infektion. Till exempel i London har antalet personer med hiv-smitta minskat drastiskt efter att det blivit lättare att få tag på läkemedlet. Forskningsresultaten på hur effektivt Prep är varierar något, men grovt taget minskar läkemedlet risken att få hiv med kring 90 procent.
Om Prep är ett effektivt sätt att förebygga hiv, varför är det nästan ingen i Finland som använder det? En förklaring är att Prep är väldigt dyr. Det enda läkemedlet som säljs i Finland är originalläkemedlet Truvada, som kostar över 800 euro per månad.
I många andra länder finns det visserligen redan billigare generika och man kan beställa dem från vissa utländska apotek. Thomas Hurd köper Prep från Storbritannien och betalar 90 euro för tre månader.
Men var man än köper läkemedlet behöver man ett recept – och detta är den största flaskhalsen. Även om Prep är fullt lagligt är det i Finland väldigt svårt att hitta en läkare som går med på att skriva ut ett recept.
– Läkemedlet är avsett att skrivas ut av läkare som behandlar hiv eller annars är bekanta med Prep. Eftersom det ännu inte finns nationella riktlinjer om detta har alla läkare inte fått information om läkemedlet och den utbildning som krävs för att förskriva det. Användningen kräver också att man går på regelbundna kontroller och könssjukdomstest, säger läkare Pia Kivelä på HNS infektionspoliklinik.

En handfull användare i Finland

Sami Tuunainen är sexrådgivare och testkoordinator vid Hivpoint, en organisation som jobbar med att förhindra hiv-infektioner och stödja hiv-infekterade personer. Tuunainen uppskattar att det just nu bara finns ett tjugotal personer som använder Prep i Finland.
– Men vi har märkt en tydlig ökning i intresset – Hivpoint får frågor om Prep varje vecka, säger han.
På Hivpoint har man redan i ett års tid jobbat för att öka medvetenheten och kunskapen om Prep. I januari översatte organisationen tillsammans med en konsulterande läkare WHO:s Prep-anvisningar till finska, som patienten kan ta med sig till läkarmottagningen – något som faktiskt i vissa fall hjälpt patienten att få ett recept.

Minskar stigmat

När Prep lanserades i USA associerades den med oansvarigt, promiskuöst beteende. Man talade om "Truvadaslampor". Men när Prep blivit mer mainstream inom gaykretsar såsom New York och San Francisco har stigmat försvunnit. På dejtningsappen Grindr finns det till exempel ett fält där man förutom sin hiv-status också kan fylla i om man använder Prep.
– Tyvärr finns det fortfarande stigma förknippat med Prep, vilket har att göra med att sex överlag stigmatiseras i samhället. Om en person använder hiv-förebyggande läkemedel betyder det att man är sexuellt aktiv, säger Sami Tuunainen på Hivpoint.
Skammen som förknippas med hivinfektion är fortfarande stark och ökar ofta riskbeteende och utgör ett hinder för att söka vård. Thomas Hurd stöter sällan på fördomar, men får ofta frågor.
Under processen har Thomas Hurd blivit väldigt påläst – han följer med diskussionen kring Prep i andra länder, läser om nya studier och statistik så att han har svar på tal och kan hjälpa personer som har frågor.
– Jag har varit väldigt öppen med att jag är på Prep. Jag skriver ut det på dejtningsappar och uppmuntrar personer att ställa frågor om det. Ju fler vet om det desto bättre, säger han.
Han tror att läkemedlet kan spela en viktig roll i att minska stigmat mot hiv. Prep har inneburit att man inte längre frågar efter personers hiv-status för att kunna diskriminera mot hiv-positiva, menar Hurd.
– Här i Finland är fortfarande en av de första frågorna du ställs om du vill dejta eller ha sex med någon vilken din hiv-status är. Det är en väldigt konfronterande fråga, särskilt för någon som är hiv-positiv, eftersom du inte vet hur en person kommer att reagera. Men när jag far till London eller San Francisco är det knappast någon som ställer den där frågan – inte för att de är oaktsamma, utan för att de flesta som har tillfälligt sex använder Prep. Då vet man att man tar hand om sin egen hälsa, säger Hurd.

Avsett för en liten grupp

Statistik från THL visar att det i fjol konstaterades 158 nya hivinfektioner i Finland, vilket är 22 färre än året innan. Smittan drabbar främst män, men endast tjugo procent smittade genom sex mellan män. Fyrtio procent av infektionerna smittade genom heterosex, största delen av dessa utomlands. Uppskattningsvis tretton procent av alla hiv-positiva i Finland är omedvetna om att de bär på smittan.
I Finland har män som har sex med män varit en grupp där antalet hiv-smittor varit signifikant oproportionerlig i förhållande till gruppens storlek.
En vanlig missuppfattning är att Prep rekommenderas för alla män som har sex med män. Läkemedlet rekommenderas endast för personer med kraftigt ökad risk för infektion, exempelvis personer som regelbundet har oskyddat sex med flera olika partner. Det innefattar män som har sex med män, men också till exempel sexarbetare och heterosexuella personer som har oskyddat sex under resor till länder med hög hivprevalens.
– Prep är inte till för den breda allmänheten, utan är avsedd för den lilla grupp personer som löper stor risk att smittas av hiv. Det är heller inget man tar hela livet ut, utan oftast under en viss livsperiod då man till exempel har många sexpartners, säger Pia Kivelä, men tillägger:
– Det är viktigt att hitta och nå den grupp som skulle ha stor hjälp av läkemedlet. Om vi lyckas förebygga smittor är det på sikt betydligt lättare för individen och billigare för samhället än att behandla hivsmittor.
Vare sig det handlar om att antalet personer med hiv är få eller att Prep är en lösning för en liten grupp har intresset för att göra läkemedlet tillgängligt i Finland varit rätt lamt. Pia Kivelä manar ändå till tålamod. Man håller för tillfället på att utarbeta nationella riktlinjer för Prep och det är möjligt att arbetsgruppen kommer med ett resultat redan i år.
En av de stora frågorna som gruppen måste ta ställning till är vem som ska betala.
– Förebyggande medicinering kan inte göras gratis med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, men det kan finnas andra möjligheter, konstaterar Kivelä.

Allt färre använder kondom

Många har uttryckt oro för att Prep leder till att könssjukdomar ökar, och det finns en del studier som pekar på detta. Samtidigt kan detta bero på att personer som annars inte skulle testa sig regelbundet tvingas gå på regelbundna test när de börjar använda läkemedlet.
– Om användningen ökar okontrollerat så att folk inte går på regelbunden kontroll kan könssjukdomar öka. Också därför är Prep en möjlighet att nå ut till personer som tillhör riskgruppen, men inte testar sig regelbundet, säger Kivelä.
Det är också svårt att säga vilken betydelse Prep har i att könssjukdomar blir vanligare. Folk använder mer sällan kondom än tidigare – en trend som många experter tror kommer att fortsätta.
– Vi har sett att kondomanvändningen är på väg neråt i alla västländer, trots alla kampanjer. Och könssjukdomar har blivit vanligare. Kondomer är självklart en viktig del i att förebygga könssjukdomar och kommer fortsättningsvis att vara det, men det är minst lika viktigt att det finns bra, tillgängliga könssjukdomstest så att smittor hittas så snabbt som möjligt, säger Sami Tuunainen.
– Jag upplevde svansen av aidsepidemin, men yngre generationer har ingen aning om detta, de har inte samma ingrodda rädsla. Det är alarmerande att folk inte använder kondomer. Men i stället för att bara förlita sig på kondomkampanjer måste man vara realistisk och inse att vi behöver alla verktyg vi har för att tackla detta, säger Thomas Hurd.

ANDRA LÄSER