Skepsis mot statens vätgasplaner

Det krävs väldigt mycket vindkraft om Finland ska konvertera till en väteekonomi, påpekar energiexperter. Näringsministeriet presenterade strax före midsommar sina planer på ett omfattande nät för vätgasen.

Gasgrid får ett dotterbolag som ska bygga ett nät för distribution av vätgas i Finland. Vd Olli Sipilä var med då planerna presenterades strax före midsommar.
Förra veckan meddelade Näringsministeriet om planerna på att bygga ett nationellt vätenätverk som omfattar hela landet. Tanken är att skapa infrastrukturen för att sedan låta privata aktörer ta hand om produktionen av vätgas på marknadsmässiga villkor.
Redan nu har många bolag med statliga Neste i spetsen planer på produktion av grönt väte. Förra veckan meddelade till exempel företaget P2X att arbetet har börjat på den tomt där det i framtiden ska stå en produktionsanläggning för grönt väte i Harjavalta.
Företaget Ren-Gas planerar för sin del liknande anläggningar i Lahtis, i Kotka och i Björneborg. Också andra bolag har meddelat om planer på grön vätgas.
– Det är i och för sig goda planer, men frågan är om det går att bygga den mängd vindkraft som krävs för att producera så stora mängder grönt väte så snabbt som det skulle behövas, säger Matti Rae.
Rae är vd på företaget Raecom och konsult med elektrifiering som specialområde. Han följer med frågor kring väteekonomi och vindkraft också på EU-nivå och berättar att till exempel de långa behandlingstiderna för tillstånd för att få bygga vindkraft är ett allmänt bekymmer.
Enligt Rae krävs det att vindkraften byggs ut väldigt snabbt i Finland om det ska finnas några möjligheter till storskalig produktion av väte. Också annan industri kan ha behov av den el vindkraften producerar, påminner han.
– Marknaden sätter säkert ramarna för el- och väteproduktionen när den väl kommer i gång, men det är bra att redan nu väcka diskussionen om målsättningar och vad som är praktiskt genomförbart, säger Rae.

Ny klimatstrategi

Näringsministeriet säger i sin motivering till det nya bolaget, Vetyverkko, att Finlands och EU:s klimatmål i kombination med de stigande energipriserna och avvecklingen av fossil rysk energi har påskyndat behovet av att hitta nya, utsläppsfria energilösningar. Väte har en viktig roll då det gäller att möjliggöra utsläppsfria lösningar i det framtida klimatneutrala energisystemet, heter det i ministeriets uttalande. Finland siktar på att bli ett ledande land inom väteutveckling.
Ministeriet räknar med att vätebaserad ekonomi har en stor framtida potential. Finland kan få en betydande roll som producent och exportör av väte i framtiden.
Vetyverkko ska fungera som dotterbolag till gasnätsbolaget Gasgrid.
I regeringens utkast till klimat- och energistrategi som enligt planerna publiceras den här veckan konstateras att Finlands energiförsörjning ska vara baserad på en decentraliserad energiproduktion, på mångsidiga energikällor och på ett överförings- och distributionssystem där leveranserna är säkra.

Svenskt kraftpaket

Sverige går en lite annan väg. Förra veckan presenterade regeringen något den kallar för ett kraftpaket för fossilfri svensk elproduktion de kommande åren. Strävan är att säkra tillgången till den el som krävs till ett bra pris, heter det i den svenska regeringens pressmeddelande.
Den svenska regeringen vill utreda möjligheterna att ställa krav på att installera solceller på offentliga byggnader.
I det svenska kraftpaketet ingår solkraft, vindkraft, vattenkraft, kraftvärme och kärnkraft. Sverige öppnar bland annat upp för en diskussion om små modulära kärnreaktorer (SMR). De nuvarande kärnkraftverkens livslängd kan också komma att förlängas.
Den svenska regeringen kommer också att utreda möjligheterna att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader, så att den som kan bidra med elproduktion också gör det.
Då det gäller vindkraften är förhoppningen att kunna bevilja nya tillstånd snabbare än nu. Under våren har regeringen genomfört en rad åtgärder för att möjliggöra nya och snabba på handläggningsprocesser för kommande vindkraftparker, heter det.
Regeringen kommer också ta fram ett system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft. Samtidigt pågår en omprövning av vattenkraftens miljövillkor.

ANDRA LÄSER