SFV har varit på hård sparkur i åratal

Svenska folkskolans vänner har kraftigt dragit åt svångremmen de senaste åren. Föreningen har gjort sig av med skolor, utbildningar och sålt egendom. Som en följd av åtstramningarna har många personer blivit av med jobbet.

Nyrenässans. Trapphusen i SFV:s byggnad är vackert utsmyckade.
Maria Gestrin-Hagner
11.02.2017 05:28 UPPDATERAD 11.02.2017 12:51
Johan Aura tillträdde som kanslichef för svenska Folkskolans vänner år 2011 efter att företrädaren Christoffer Grönholm hade avlidit.
Svenska folkskolans vänner har de senaste åren kraftigt skurit ner i sin verksamhet och Aura har med styrelsens välsignelse tagit till yxan för att få ekonomin i balans.
Redan 2012 aviserade SFV ett underskott på nio miljoner euro och styrelsen beslutade då att SFV:s bolag i framtiden skulle klara sig utan koncernbidrag. De stora satsningarna på de finlandssvenska morgon-tv-sändningarna Min Morgon, utbildningsenheten Axxell, fastigheten G18 och renoveringen av Svenska Teatern hade orsakat hål i kassakistan. Förlagsfusionen mellan Schildts och Söderströms var också ett resultat av att man ville skära i utgifterna.
I ett pressmeddelande från tre år tillbaka kommenterar Aura den tuffa sparkuren så här: "Enligt Aura kan man jämföra det med en privatpersons ekonomi: om inkomsterna sjunker, är det dags att lista vad som hör till det viktigaste, och sedan lämna bort en del saker, även sådana som i sig kan upplevas som viktiga."

"För mycket fastigheter med svag avkastning"

– För SFV:s del gäller förstås också att våra intäkter kommer från den förmögenhetsmassa som samlats inom SFV genom åren, via donationer och testamenten. Man kan bara under en mycket kort övergångsperiod tära på det kapitalet. Dessutom måste man se till att de nya besluten stöder en ny förkovring av kapitalet i framtiden, säger Aura i samma pressmeddelande där han också berättar att SFV kommer att fortsätta se över förmögenhetsmassan och göra några omplaceringar för att skapa bättre balans mellan fastighetsinvesteringar och värdepapper i och med att för mycket av förmögenheten var bunden i fastigheter med ganska svag avkastning.

Aura: Ja tack till donationer och testamenten

I samma pressmeddelande gläder sig Aura åt att SFV har fått ta emot flera betydande donationer och fortsättningsvis hoppas SFV på generösa donatorer och testatorer. Också på föreningens ingångssida på webben påminner man om att "SFV tar emot donationer och testamenten och ger gratis sakkunnig hjälp." Den som vill ha mer information om hur man ska gå till väga för att skriva ett gåvobrev eller testamente till förmån för föreningen uppmanas kontakta Johan Aura.
Statens nedskärningar i utbildningen ligger bakom en stor del av nedskärningarna på utbildningssidan, men SFV:s linje att dra åt penningkranarna har ytterligare förstärkt effekten. SFV håller på och avvecklar hela sin folkhögskoleverksamhet som drivits genom Axxell Utbildning Ab där Aura är ordförande och SFV majoritetsägare. Till exempel den anrika Kuggomskolan i Lovisa med 110 år av folkbildningstradition på nacken lades ned för ett par år sedan.
Totalt har ett hundratal personer fått lämna Axxell Ab. Den senaste personalminskningen aviserades i fjol våras då Axxell meddelade att hela personalen skulle permitteras för sju dagar i höstas. Den gången sades ytterligare sex anställda upp och nio personer tvingades gå ner i arbetstid.
SFV försöker också bli av med lägergården Kvarnudden i Pernå där det i över 70 år fram till år 2013 ordnades sommarkolonier. Kvarnudden ägdes tidigare av Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening. Senare överfördes egendomen till SFV som tog beslut om att sälja Kvarnudden och motiverade det med att man skulle styra pengarna till sina kärnområden. Enligt donationsbrevet skulle SFV upprätthålla sommarkoloniverksamheten för lågstadieelever i mindre bemedlade familjer från Helsingfors åtminstone fram till år 2006 och längre om det fanns förutsättningar. I ett pressmeddelande från tre år tillbaka med rubriken "SFV:s sommarkoloniverksamhet fortsätter, Kvarnudden säljs" säger Johan Aura att SFV från och med 2014 ordnar sommarkoloniverksamheten i samarbete med Folkhälsan på Solvalla i Esbo. Det gjorde SFV en sommar, 2014, men sedan drog sig SFV ur satsningen och motiverade det med att Helsingfors stad inte längre ville subventionera lägren.
2015 gjorde sig SFV av med ungdomsverkstäderna Sveps i Helsingfors och Föregångarna i Vasa. Totalt försvann 3,5 årsverken från SFV år 2015. I fjol avstod föreningen också från sin enhet De ungas akademi.

Ska stödja skolor

Svenska folkskolans vänner grundades år 1882 på initiativ av Vilhelm Grefberg.
SFV arbetade ursprungligen som en stödorganisation för den svenskspråkiga folkskolan, för bibliotek och för spridning av finlandssvenska skrifter.
Enligt stadgarna är SFV:s ändamål att "främja bildningsarbetet bland Finlands svenska befolkning genom att understödja skolor, barnträdgårdar och bibliotek, ge studieunderstöd och stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden.
På 1940-talet blev en viktig uppgift att stödja svenskspråkiga barnträdgårdar och på 1990-talet lades tyngdpunkten alltmer på att hjälpa finlandssvenskarna att stärka sin kompetens och på livslångt lärande.
För år 2015 redovisade SFV att man hade betalat ut bidrag och stipendier för 2,74 miljoner euro.
Vid utgången av 2015 hade SFV eget kapital för 98,7 miljoner euro.
Kanslichefens blivande tjänstebostad värderas av bostadsmäklare till mellan 3,5 och 4 miljoner euro.
Källor: Uppslagsverket Finland, SFV:s verksamhetsberättelse och bokslut 2015, SFV-magasinet 4/2016, HBL

ANDRA LÄSER