Målsättningen är fler regnbågskommuner

I varje kommun i Svenskfinland lever hbtiq+-personer i alla åldrar. Att beakta deras behov och rättigheter i beslutsfattandet är inte frivilligt – det är varje kommuns plikt, oberoende av storlek och läge.

26.02.2021 10:35
Inför kommunalvalet betonar partierna i vanlig ordning kommunernas betydelse för samhällsutvecklingen. Det gäller även arbetet för sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter – en fråga som ofta förbises i det kommunala beslutsfattandet.
Jämlikhet är inte bara en nationell fråga: effektiva åtgärder för att säkra hbtiq+-personers trygghet, välmående och delaktighet krävs på alla samhällsnivåer. I varje kommun i Svenskfinland lever hbtiq+-personer i alla åldrar. Att beakta deras behov och rättigheter i beslutsfattandet är inte frivilligt – det är varje kommuns plikt, oberoende av storlek och läge.
Genom att beakta och motarbeta den diskriminering och de trakasserier som är en del av vardagen för många hbtiq+-personer blir våra kommuner både tryggare och mer jämlika. Då kan vi dessutom minska den så kallade hbtiq+-flykten, när människor tvingas lämna sin hemort på grund av otrygghet eller rädsla för diskriminering.
Människorätts- och medborgarorganisationen Setas målsättning inför kommunalvalet är regnbågskommunen, en kommun där alla kan leva öppet och bli jämlikt bemötta för den de är. Där mångfalden är synlig i hela den kommunala verksamheten och hbtiq+-personers rättigheter beaktas i beslutsfattandet. Där den kommunala servicen är jämlik och tillgänglig, hattal motarbetas med öronmärkta resurser och hbtiq+-personer som är anställda av kommunen kan arbeta öppet som sig själva. Genom att underteckna Setas kandidatlöfte kan kommunalvalskandidater förbinda sig att arbeta för ändamålet i sin kommun.
Föreningen Regnbågsankan stöder Setas målsättningar och vill se fler regnbågskommuner i Svenskfinland. Därför uppmanar vi samtliga kommunalvalskandidater att bekanta sig med materialet på Setas hemsida, underteckna kandidatlöftet och förverkliga målsättningarna under kommande fullmäktigeperiod. Dessutom uppmanar vi alla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, att rösta i kommunalvalet.

Catariina Salo,

ordförande, Regnbågsankan,

Sakris Kupila,

ordförande, Seta

ANDRA LÄSER