Avtalat eller inte?

Kanske nytänkande förhandlingar skulle platsa bättre i nuläget än ukaser om detaljer från 2013.

Då förvaltningsdomstolen kullkastade Hangö stadsfullmäktiges beslut om ändring av detaljplanen för Fabriksudden uppstod en oklarhet om huruvida det omdebatterade samarbetsavtalet – tolkat som markanvändningsavtal – samtidigt ogiltigförklarades.

Obestridligt är dock att avtalsparterna ingick ett avtal i god tro och säkert avsåg förverkliga det avtalade. Regatta Resorts dröjde inte med att nu påskynda staden att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet, trots att utgångsläget delvis har återgått till startrutan.

Den väsentligaste skillnaden från det tidigare utgångsläget är att Regatta Resorts som stadens avtalspart numera är tomtägare på Fabriksudden, och har delat upp tomten mellan tre olika bolag.

Spabolaget besitter en tomtdel där endast badhusbyggnader tillåts. Bostadsbolaget besitter en tomtdel där det mesta förutom bostads- eller industribyggnader tillåts och hotellbolaget besitter en tomtdel där ingenting ännu får byggas (område för bilparkering).

Tomten är den affärstomt som gällande (gamla) detaljplan möjliggjort, och allt det byggda har skett enligt bygglov baserade på tomtens gällande byggnadsrätt. Problematiken i det ovan sagda är inte förvållad av staden.

För hotellutvidgningen har mig veterligen inte bygglov ansökts ännu, och man kan bara undra vem bolaget i sitt påskyndande försöker övertyga med påståendet att det redan väntar på att få laga kraft.

I sin iver ondgör sig bolaget också över att "de avtalade arrangemangen för begränsande av trafiken till simhuset" inte utförts. Den punkten finns inte att läsa ens i de avtalspunkter som bifogats till bolagets skrivelse. Önskemålet har Regatta Resorts med eftertryck fört fram under planeringens gång, men vem som vågat avtala om sådant när det gäller simhuset är en gåta.

Avtalet, må det ännu gälla eller inte, innehöll punkter och benämningar som inte motsvarar parternas tidsenliga intressen. Det är inte heller så entydigt som dess ensidiga tolkning vill göra gällande. Kanske nytänkande förhandlingar skulle platsa bättre i nuläget än ukaser om detaljer från 2013.

Yrjö Sahlstedt Hangö

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03