Avhandling: Färre småkryp på bottnen när Östersjön blir näringsfattigare

Eva Ehrnstens avhandling bygger på datormodellering, men under fältstudierna före det tog hon prover från havsbottnen. Bottendjuren läggs i burkar med etanol för att analyseras i laboratorium. Bild: Juho Lappalainen/Forststyrelsen

Övergödningen har ökat mängden småkryp på Östersjöns botten, men lyckas vi hejda näringsutsläppen kan bottenfaunan minska igen. Då kunde Östersjön bli mera lik vad den var för hundra år sedan, säger Eva Ehrnsten vars avhandling kan bredda den vetenskapliga basen för havsskyddet.

Övergödningen har förändrat faunan av ryggradslösa djur på Östersjöns bottnar. Dels har mängden bottendjur ökat i grunda vatten som en följd av att näringsutsläppen gett dem mer föda, dels har djurliv...