Arcada och Hanken investerar i nya studentbostäder

Yrkeshögskolan Arcada och Hanken intensifierar sitt samarbete för att uppnå synergier. Till de gemensamma satsningarna hör bygget av nya studentbostäder.

– Vi bestämde oss för att kombinera bygget av en idrottshall och studentbostäder i en och samma byggnad. Bygget beräknas vara klart i januari 2019, säger Arcadas och Hankens ekonomidirektör Klas Nyström.

Byggnaden kommer att hysa totalt 103 studentbostäder, varav 60 procent har reserverats för Arcada och 40 procent för Hankens studenter. Arcadahallen, som har ritats av arkitektbyrån Stefan Ahlman, växer fram mellan Arcadas huvudbyggnad och Diak i Arabiastranden.

– Att kombinera sport och boende i samma byggnad ställer givetvis hårda krav på ljudisoleringen. Att lyfta tyngder går inte för sig. Samma restriktion gäller vissa bollsporter, säger Nyström.

Hål i budgeten

Arcada har varit på jakt efter en idrottshall i över tio års tid. De tidigare försöken att komma till skott har strandat av ekonomiska skäl. Nu har man lyckats snickra ihop en ekonomiskt bärkraftig ekvation. Men än finns ett litet hål i budgeten.

– Vi saknar omkring 1,7 miljoner euro för finansieringen av bygget. Vi för en kontinuerlig dialog med presumtiva finansiärer. Det återstår att se hur vi löser det ekonomiska glappet, säger Nyström.

Den totala investeringen går lös på 18,9 miljoner euro. Bygget av studentbostäderna finansieras till 10 procent med statsstöd medan återstoden betalas med ett statssubventionerat långfristigt lån. Stiftelsen Tre Smeder har tillskjutit kapital och Helsingfors stad har beviljat ett lån för idrottshallen.

Fokus på grunduppdrag

– Stiftelsen Arcadas totala förmögenhet var i fjol drygt 100 miljoner euro. Över hälften av detta belopp är knutet till fastigheter, säger Nyström.

Hur vettigt är det att binda upp en så stor andel av kapitalet i fastigheter?

– Fastigheterna betjänar ju våra studenter så byggnaderna har en koppling till vårt grunduppdrag, säger Arcadas rektor Henrik Wolff.

Hör det till ert grunduppdrag att hyra ut en idrottshall till utomstående idrottsklubbar?

– Idrottshallen ska ju i huvudsak användas av våra egna studenter. Men visst kommer vi också att hyra ut den till utomstående. Vi eftersträvar långsiktiga hyresavtal med olika samarbetspartner, säger Wolff.

Gemensam undervisning

Arcadas och Hankens samarbete handlar inte bara om studentbostäder och idrottshallar. Högskolorna har också effektiverat sin administration.

– Vi har gått in för att samarbeta och hitta synergier i vår fastighetsförvaltning, ekonomiska administration och informations- och kommunikationsteknik, säger Hankens rektor Karen Spens.

I praktiken betyder det här till exempel att Klas Nyström i dag ansvarar för både Hankens och Arcadas ekonomiska förvaltning. Även inom undervisningen finns numera många gemensamma satsningar.

– Vi erbjuder språkstudier för Arcadas studenter medan Arcada i gengäld ansvarar för kandidatprogrammet i logistik, säger Karen Spens.

– Vi har också planer på att utveckla gemensamma studiehelheter som anknyter till artificiell intelligens, säger Henrik Wolff.

Bygget på Arabiastranden körde i gång redan i fjol. Byggnadsarbetet har fördröjts på grund av smärre problem med grundpålningen. Nu är de problemen lösta. På onsdag den 17 januari muras grundstenen med pompa och ståt. Om ett år flyttar studenterna in i byggnaden.

– Det råder en skriande brist på studentbostäder så det torde inte bli något problem att få en hyfsad beläggningsgrad på de ettor och tvåor som välkomnar nya studenter, säger Klas Nyström.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46