"Arbetslivet står inför en ny revolution"

Bild: Mostphotos.com

Arbetslivets förändring är en samhällelig strukturomvandling som står sig i jämförelse med den industriella revolutionen visar ny undersökning.

– I storleksordning var den industriella revolutionen mycket större, men som samhällsförändring kan man med fog tala om att vi står inför en ny revolution, säger direktör Johannes Koponen från tankesmedjan Demos.

Demos har på uppdrag av statsrådet gjort en utredning om vad den pågående förändringen av arbetslivet konkret innebär samt vilka åtgärder som borde vidtas för att ta emot förändringarna.

– Vi har identifierat många förändringstrender och delat in dem i fem temahelheter, säger Koponen.

De fem helheterna handlar om förändringar i hur arbete organiseras, om förändringar i arbetets innehåll och utförande, om kompetenser som behövs, om arbetet som källa till utkomst och om arbetets betydelse för individen.

– Arbetsformerna och anställningsförhållandena blir allt mångsidigare och förutsätter långsiktiga samhälleliga lösningar bland annat i fråga om lagstiftning, social trygghet och utbildning, säger Koponen.

Koponen säger att den övergripande slutsats man kan dra av rapporten handlar om att det behövs en långsiktig helhetspolitik för att arbetslivets förändringar inte ska leda till konflikter i samhället.

– Förändringar i arbetet är ett komplext fenomen som orsakar spänningar, säger Koponen.

Konkret handlar förändringarna bland annat om att arbetet inte längre är lika bundet till en viss tid eller plats.

Vidare förändras arbetsbeskrivningarna i och med att tekniken ersätter allt fler rutinmässiga arbetsuppgifter.

Samtidigt blir arbetsmarknad och arbetsliv mer flexibla. Det bidrar till autonomi men också till osäkerhet i fråga om utkomst.

Arbetsgruppen som sammanställt rapporten konstaterar att förändringarna i arbetslivet kan styras med hjälp av en gemensam, långsiktig vision.

Bland annat skriver arbetsgruppen att sådana stöd i systemet för social trygghet som liknar basinkomst samt stöd för övergångar mellan olika former av arbete kan lösa problemen med förändringarna i arbetslivet.

I utbildningen efterlyser man ett högklassigt system för livslångt lärande som omfattar hela befolkningen.

I rapporten föreslås också en verksamhetsmodell för fortsatt långsiktig diskussion om arbetets framtid.

– Förändringsarbetet måste ske i dialog mellan politiker och olika samhällsaktörer, men även den enskilda individen kan göra sitt till för att hänga med i förändringarna. Det gäller att vara nyfiken och aktiv, säger Koponen.

Rapporten baserar sig på bland annat intervjuer med sakkunniga och beslutsfattare, workshoppar och en enkätundersökning på befolkningsnivå.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03