Är mansrörelsen och feminism oförenliga?

Bild: Wilfred Hildonen

Hotet som vissa män nu upplever baserar sig på att de inte längre blir erkända i samhället utifrån sitt kön och därmed är framtiden mer osäker.

Det är inte bara mycket synd utan också vilseledande och destruktivt att Alexander Bard och dylika bygger upp en motsättning mellan mansrörelsen och feminism (eller genusstudier) (HBL 18.11). Den senare har traditionellt jobbat med att avslöja makthierarkier relaterade till könsroller och förväntningar som både män och kvinnor kämpar med. Tack vare välfärdsstatens framväxt, kvinnans entré på arbetsmarknaden och frigörelse från konservativa roller har vi (i Norden) närmat oss ett läge där kvinnor är ekonomiskt och socialt lika oberoende som män. "Tack vare" därför att kvinnornas frigörelse har samtidigt frigjort mannen från förtryckande positioner och roller. Feminism har därmed tjänat mannens frigörelse i lika hög grad!

Det växande missnöjet med "feminism" och "jämställdhet" bland många män i västerländerna är problematiskt just därför att det baserar sig på en destruktiv reaktion på verkliga förändringar i makthierarkier. Även om män fortfarande innehar den ekonomiska, politiska och kulturella makten i västländerna har de sociala och ekonomiska strukturomvandlingarna medfört att mannens maktposition och relaterade privilegier verkligen börjat urholkas.

I och med att mekaniska jobb (med lägre krav på utbildningsnivå) drastiskt har minskat inom ekonomin och allt fler högt utbildade kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden har konkurrensen om positioner hårdnat. Här kommer kvinnor faktiskt i en fördelaktigare position eftersom de i genomsnitt håller på att springa förbi männen i utbildning och kompetens just för att de socialiseras med färdigheter som bättre lämpar sig för den nya ekonomin (till exempel social intelligens, kommunikations- och koncentrationsförmåga).

Hotet som vissa män nu upplever baserar sig på att de inte längre blir erkända i samhället utifrån sitt kön och därmed är framtiden mer osäker. Män kan inte längre räkna med arbete oberoende utbildningsnivå, ett (livslångt) parförhållande oberoende av möjlig destruktivitet (till exempel våld och alkoholism) eller kontinuitet i form av egna barn. Oron bland män korsar de facto samhällsklasser eftersom förmögenhet och hög status inte heller längre garanterar omsorg och kärlek i form av ett parförhållande.

Följaktligen upplever vissa män att de inte längre är värdefulla och uppskattade – i stället "överkörda av kvinnor och feminister". Men mansrörelser som bygger på antifeminism och nostalgi är bedragande eftersom en återgång till rigida mans- och kvinnoroller är lika destruktivt för män som för kvinnor. Forskning visar att det finns många olika sätt att vara maskulin eller feminin på. Ett välmående och framgångsrikt samhälle erkänner talang och kunskap och bejakar därför mångfald i stället för förutbestämda roller.

Mansrörelsens målsättningar då? En progressiv mansrörelse kan visst samla ihop män för att stärka deras självförtroende och hjälpa dem i anpassning till de nya utmaningarna. Den är dock profeministisk i den bemärkelsen att den kan samarbeta med kvinnorörelsen i kampen mot trånga samhälleliga roller och förväntningar, inte polarisera dem (Män rf, HBL 18.11). Om vi verkligen bryr oss om våra söner och vi verkligen vill att de ska hållas med i utvecklingen i den nära framtiden bör vi ge dem en sensitiv uppfostran som betonar reflektionsförmåga och flexibilitet kring olika roller i samhället och visar att det till exempel är okej att tala om känslor (vilket enligt forskning är önskvärt) och studera flitigt (vilket gynnar deras studieframgång).

Om vi fortsätter med ett pojkar är pojkar-tänkande sviker vi dem genom att cementera en svagare position för dem i framtiden. Ifall vi dessutom vill skapa incentiv för kvinnor att göra karriär och samtidigt bilda familj måste vi avskaffa alla hinder för företagare att anställa kvinnor. Därutöver skulle en basinkomst skapa en ny grundtrygghet och hjälpa män att frikoppla sin identitet från arbetssfären. Att få välja sin framtid oberoende sitt kön är enligt mig ett framsteg för alla i samhället.

Rasmus Mannerström Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning