Är er kultur synlig?

Teknologin påverkar vårt sätt att behandla och bemöta information, men också vårt sätt att möta människor.

En av årets höjdpunkter för mig är European Business Leaders' Convention i Helsingfors. En mycket intressant samling människor från näringslivet, olika organisationer, från politik, EU-institutioner, tankesmedjor, medier och universitet. Programmet bygger på de riktigt stora frågorna, ofta geopolitiska.

I en debatt som gällde teknologi och bankverksamhetens framtid stannade jag vid en intressant observation. Det gäller frågan om företagskultur och dess betydelse.

Informationsarbetets arkitektur är allt mer nätet. Teknologin påverkar vårt sätt att behandla och bemöta information, men också vårt sätt att möta människor. Det gäller både våra medarbetare, våra samarbetsparter och våra kunder.

Kvaliteten i hur vi möter människor är avgörande. Det gäller både den kommunikation i möten ansikte mot ansikte såväl som den som sker via olika informationstekniska plattformar.

I en doktorsavhandling av Robin Teigland vid Stockholm School of Economics, kommer han fram till att cirka 15-20 procent av de beslut som fattas sker inom ramen för de planerade och fastställda strukturerna och organisationen. Resten sker utanför denna ram, i det man kallas framkommande nätverk (emergent networks).

Tidigare talade man om formella och informella nätverk, men de anses numera som ett statiskt sätt att betrakta fenomenet. Detta på bland annat på grund av att teknologi bryter ner hierarkier, minskar betydelsen av distans, tid och formella positioner och organisationer. Strukturerna är hela tiden i rörelse, de bildas, omformas och lever dynamiskt.

Detta sätter företagskultur i fokus.

Kultur år våra värden, värdering och normer. Kultur är hur vi agerar och reagerar, våra handlingar. Kultur är våra förväntningar i förhållande till handlingar. Kultur är "det sätt på vilket saker görs".

Frågan är alltså hur man kan observera en företagskultur? Hur man kan påverka den? Hur får man det att fungera? Både traditionella metoder med observation, förfrågningar och intervjuer är värdefulla, men också nya möjligheter utvecklas. Vi behöver interdisciplinärt samarbete där bland annat ledarskap, organisationspsykologi och kultursemiotik möts.

En och samma kultur passar naturligtvis inte alla organisationer. Ett sätt att närma sig frågan är via vilka faktorer människor upplever som motiverande i sitt arbete. I boken Drive: The Surpising Truth about what Motivates Us av Daniel Pink, beskriver författaren tre viktiga element. Autonomi, vår vilja att se vårt arbete som en del av helheten och kunna påverka. Skicklighet eller kunskap, vårt behov av att lära oss och känna att vi behärskar våra redskap och metoder. Betydelse, vårt behov att se betydelse som är mer än bara siffror, lönsamhet eller produktion.

Saknas någon eller ligger de i rätt balans i din organisation? Finns byggstenarna till en företagskultur där kvaliteten i relationerna, kultur och kontext, observeras och leds. "Kurateras" arbetskulturen?

Max Mickelsson Företagspartner och strateg.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03