Använd rätt avverkningsmetod på rätt plats

Privata skogsägare har möjlighet att pröva och experimentera med olika avverkningssätt och kan också lättare byta metoder när ny information efterhand finns tillgänglig.

Efter att ha följt debatten om skogarnas användning har skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret några kommentarer om skogsbruk i allmänhet. Debatt är alltid bra och Södra skogsreviret förespråkar möjlighet att använda alla avverkningsmetoder som finns till buds och använda lämpliga metoder på rätt platser.

Det är skogsfackmännens uppgift att ge rådgivning till skogsägarna om de olika metodernas för- och nackdelar, skogsägarna gör sedan beslutet hur deras skogar sköts. I fråga om skogsbruk har metoderna hittills varit väl kända och relativt enkla att tillämpa. Resultaten är också möjliga att se vid inventeringar av skogens tillväxt, i synnerhet på Hangö udd med omnejd där skogarna efter ockupationen på 1940-talet var i mycket dåligt skick eller helt nedhuggna.

Med tanke på de nya möjligheterna som infördes vid förändringen av skogslagen 2014 har många skogsägare prövat på nya avverkningsmetoder. Men som i skogsbruk överlag syns resultaten först efter en ganska lång tid. Man får alltså vänta sig att en del av de avverkningar med nya metoder som utförs inte lyckas helt enligt förväntningar, lika kan det förstås också gå ibland med beprövade avverkningssätt. Men så länge skogsägaren är medveten om de här sakerna är det bra att testa nya saker. Privata skogsägare har möjlighet att pröva och experimentera med olika avverkningssätt och kan också lättare byta metoder när ny information efterhand finns tillgänglig.

När kommuner och städer går in för kalavverkningsfritt skogsbruk där en viss metod är kategoriskt utesluten måste man komma ihåg att beslutet är långsiktigt och det ekonomiska och ekologiska resultatet vet man först om kanske 30 år. Om då tillväxten och det ekonomiska resultatet är mycket annorlunda än det beräknade påverkar det förstås möjligheten till inkomster från skogen i framtiden. Man borde också ha en klar plan hur man går till väga då till exempel stormar eller insektskador drabbar skogarna. Är då också kalavverkning med efterföljande plantering uteslutet kan det leda till stora förändringar i skogsbrukets inkomster på lång sikt.

Man ska komma ihåg att det också finns alternativ till kalavverkning åtföljt av plantering då man förnyar skog. Till exempel naturlig förnyelse av skog genom avverkning i fröträds- och skärmställningar eller kanthuggningar där man förnyar skog genom att avverka smala strängar åt gången. Här gäller förstås samma sak, rätt avverkningssätt på rätt plats.

Henrik Holmberg, utvecklingschef, Södra skogsreviret

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning