Allvarliga brister hos penningförmedlare

Finansinspektionen har gett böter åt två penningförmedlare för bristande övervakning bland annat då det gäller penningtvätt. Bild: Vladislav Starozhylov / Mostphotos

Finansinspektionen har inom en månad varnat och gett dryga böter åt två penningförmedlingsföretag. Skälet är att de inte följt de regler som gäller riskbedömning av kunderna och att de försummat sina skyldigheter då det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningförmedlarna Nada express osk och Halgan services har fått dryga böter, eller vad Finansinspektionen kallar för påföljdsavgifter för att ha försummat sina plikter när det gäller bland annat kontroll av kunderna.

Finansinspektionen har de senaste åren granskat penningförmedlingsföretag som verkar i Finland, de som övervakas av inspektionen är drygt tio till antalet. Huruvida det förekommer brister även hos andra än de två som nu bötfälls av inspektionen kan ledande riskexpert Anne-Mari Juutinen inte säga.

– På ett allmänt plan kan jag säga att vi övervakar den här typen av verksamhet eftersom det inom den finns en risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Juutinen.

Juutinen konstaterar att övervakningen är baserad på en riskbedömning och att många brister i verksamheten har upptäckts vid inspektionerna.

Av de två företag Finansinspektionen nu ålagt att betala påföljdsavgifter har Nada express gjort sig skyldig till de allvarligare försummelserna. Företaget har fått en påföljdsavgift på 25 000 euro.

Allvarligast anser inspektionen att det är att Nada express inte rapporterat tvivelaktiga transaktioner till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt. Dit borde både enskilda och sammanhängande betalningar på över 1 000 euro rapporteras.

Rapporteringen är obligatorisk för varje överträdelse av detta gränsbelopp, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande. Den som tillhandahåller penningförmedlingstjänster omfattas av rapporteringsskyldigheten och förmedlarnas verksamhet betraktas i princip vara förenad med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kontrollera kunder

Penningförmedlarna måste också kontrollera sina kunder, bevara uppgifterna om kundkontroll och vid behov vidta skärpta åtgärder för kundkontroll. Enligt Finansinspektionen har de två bötfällda förmedlarna inte tillräckligt rett ut kundernas avvikande transaktioner, inte heller har de följt upp sina kundförhållanden.

Finansinspektionen har dessutom tilldelat Nada express osk en offentlig varning. Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2019-2021.

Också Halgan Services bötfälldes för att ha försummat sina skyldigheter enligt reglerna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Halgan Services påföljdsavgift är 10 000 euro och en offentlig varning. I det här fallet har det handlat om olika slag av brister i riskbedömningen av kunder och bristande åtgärder för kundkontroll.

Som Halgan Services allvarligaste försummelse betraktar Finansinspektionen att bolaget inte skärpt kundkontrollen då det förmedlat pengar till sådana stater som Europeiska kommissionen har specificerat som högriskstater.

Statuera exempel

Anne-Mari Juutinen uppger att Finansinspektionens uppgift är att övervaka, inte att ta ställning till om penningförmedlarna har gjort sig skyldiga till brott. Det är polisen som utreder brott och inspektionen samarbetar med både polisen och andra myndigheter, understryker hon.

– Vår förhoppning är nu att de här två företagen kan statuera exempel, att vi genom det här visar att vi övervakar penningförmedlarnas verksamhet och att det blir konsekvenser för de företag som inte uppfyller de krav som ställs på dem, säger hon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning