Allt fler vill integrera sig på svenska

Svenska servicehelheten inom sektorn för fostran och utbildning har under de senaste åren satsat mycket resurser på att öka beredskapen att ta emot fler personer med utländsk bakgrund.

Pär Stenbäck efterlyser i sin I dag-kolumn (HBL 18.6) attraktiva integrationsvägar för invandrarbarn från dagvård till högskola. Detta är något som också Helsingfors stad har uppmärksammat och också skridit till åtgärder för att kunna erbjuda. Utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare 2018–2021 är en del av Helsingfors integrationsprogram 2017–2021, En stad för alla.

Utvecklingsplanen är ambitiös och har tre huvudteman, 13 målsättningar och 28 åtgärdsförslag. Målen och åtgärderna gäller alla som jobbar inom sektorn för fostran och utbildning, från småbarnspedagogik till fritt bildningsarbete och i fråga om såväl finska som svenska tjänster.

Sektorn för fostran och utbildning är stadens mångsidigaste och mest betydande sektor när det gäller invandring. Mångfalden i befolkningen syns i daghem, skolor och läroinrättningar där olika identiteter, språk, religioner och kulturer lever parallellt och tillsammans. Andelen Helsingforsbor med utländsk bakgrund kommer att öka från var sjätte till var fjärde invånare fram till 2030.

I Helsingfors välkomnar vi barn, unga och vuxna med utländsk bakgrund även till de svenska daghemmen, skolorna och till Arbis, och vi har under det senaste verksamhetsåret sett en ökning i antal personer som vill integrera sig på svenska. Det betyder att det idoga arbete som gjorts tillsammans med till exempel Luckan Integration för att synliggöra möjligheten att integreras på svenska, börjar bära frukt. Arbetet har bland annat riktat sig till AN-byråerna.

Svenska servicehelheten inom sektorn för fostran och utbildning har under de senaste åren satsat mycket resurser på att öka beredskapen att ta emot fler personer med utländsk bakgrund. Det har anställts nya lärare som undervisar inom den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, på Arbis har en handledare anställts för att handleda de vuxna som integreras på svenska. Vi har skapat ett materialpaket för den svenska servicehelhetens personal där vi beskriver vad de olika utbildningsstadierna erbjuder dem som integreras på svenska. En stödmodell för att främja en god start (både för dem som börjar i våra enheter men även för personalen som tar emot dem) är under arbete och under nästa läsår kommer vi att fortsätta öka personalens kompetens i arbetet med personer med utländsk bakgrund.

Vi har goda möjligheter att främja att alla barns, ungas och vuxnas potential förverkligas och se till att alla Helsingforsbor har jämlika och tillgängliga möjligheter till fostran, utbildning och yrkesliv. Tillsammans kan vi!

Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten, Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors stad

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning