Allt fler unga är nyktra - men andelen överviktiga ökar

Andelen nyktra elever har ökat sedan den senaste skolhälsoenkäten gjordes. Bild: Mostphotos

Unga dricker allt mindre alkohol än förr, men samtidigt är allt fler unga överviktiga. Det framkommer av en skolhälsoenkät som Institutet för hälsa och välfärd THL låtit göra.

Enkäten visar att över 60 procent av eleverna på årskurs åtta och nio i grundskolan är nyktra. En tredjedel av gymnasieeleverna och en fjärdedel av eleverna vid yrkesskolor är nyktra enligt enkäten.

Andelen nyktra elever vid gymnasierna och yrkesskolorna har ökat med några procent sedan skolhälsoenkäten som gjordes år 2015.

Övervikt verkar å sin sida öka bland unga. Enligt enkäten finns det en klar skillnad mellan gymnasieeleverna och eleverna vid yrkesskolor i denna fråga eftersom enkäten visar att under en femtedel av gymnasieeleverna är överviktiga och var fjärde elev vid en yrkesskola är överviktig.

Allt färre ungdomar verkar röka, men allt fler använder snus. Det är i synnerhet pojkar som studerar vid en yrkesskola som snusar.

Många sover för lite

Gymnasieeleverna har hälsosammare levnadsvanor än de elever som studerar vid en yrkesskola, men gymnasieeleverna lider oftare av skoltrötthet.

Enligt THL är trötthet det vanligaste symtomet som kommer upp hos studerande vid andra stadiet. Cirka 60 procent av kvinnorna och en tredjedel av männen är trötta enligt THL.

En stor del barn och unga sover för lite på vardagarna.

Lågstadieeleverna är mer nöjda än högstadieeleverna. Eleverna på årskurs fyra och fem tycker mer om att gå i skolan, de upplever ensamhet mer sällan, att de har bättre hälsa och att de är allmänt mer nöjda än eleverna i årskurs åtta och nio.

Diskriminering oroar

Cirka en femtedel av lågstadieeleverna har upplevt mobbning och diskriminering och samma gäller cirka en fjärdedel av högstadieeleverna. En dryg tiondel av gymnasieeleverna och yrkesskoleleverna säger att de upplevt diskriminerande mobbning, det vill säga att de har blivit retade på grund av utseende, kön, hudfärg, språk, funktionsnedsättning, familj eller religion i skolan eller på fritiden.

THL uppger att det är oroväckande att över 40 procent av de elever som placerats utanför hemmet, har en funktionsnedsättning eller som fötts utomlands upplever diskriminering. Dessa unga har betydligt fler utmaningar när det gäller hälsan i skolan och på fritiden, enligt THL.

Skolhälsoenkäten gjordes på våren 2017.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning