Alla förändringar i klimatet beror inte på "klimatförändringen"

Bild: Wilfred Hildonen

Vi har alla kunnat konstatera att vädret inte är som förr, å andra sidan har vädret väl aldrig varit som förr? I dag säger vi inte att oönskade förändringar skulle vara Guds straff för vårt syndiga leverne. Vi är ju rationellt tänkande människor, så vi skyller på klimatförändringen. Men den klimatförändring som förorsakas av en större mängd växthusgaser i atmosfären är inte den enda orsaken till torka, översvämning och skogsbrand. Många katastrofer är nog vid närmare granskning inte en följd endast av globala klimatförändringar utan har sin orsak i lokala förändringar.

Utan att förneka existensen av den stora klimatförändringen anser jag att vi måste undersöka och rätta till lokala förhållanden innan vi kan beskylla klimatförändringen för förödelserna.

En stor världsomfattande och pågående förändring som förorsakar katastrofer är jordens förändrade förmåga att absorbera och behålla vatten. En porös och fertil jord kan infiltrera sin egen volym med vatten på några minuter. Exempel på sådan jord är ängar och andra oplöjda gräsmarker med mångåriga växter vars rötter når djupt ner. Andra exempel är odikade myr- och kärrmarker samt moränområden. Då markens absorptionsförmåga förstörs rinner regnvattnet längs markytan och förorsakar erosion och översvämningar. Då inget vatten stannar i marken följer torka och bränder.

Efter andra världskriget har stora arealer åkermark förstörts av intensivt jordbruk, kärr har torrlagts, och annan mark har förstörts av allt större industrihallar samt asfalterade och stenlagda ytor vars absorptionsförmåga är noll.

Gemensamt för nästan alla stadsområden med störtfloder och översvämningar är snabb ekonomisk tillväxt med nybyggen, asfalterade gator och vägar. I många fall har också dyra hus med flodutsikt byggts alltför nära vattendragen. Om ett vattendrag görs smalare stiger vattennivån genast då volymen ökar.

Skogsbränder har varit alltför vanliga i hela Medelhavsområdet, västra USA, Australien och Sibirien. För en skogsbrand behövs det brännbart material och torka. På många håll har mängden brännbart material ökat och torkan blivit värre. Dessutom har många blandskogar blivit monokulturella lättantändliga trädodlingar.

Landsbygdens avfolkning har gjort att allt större områden har lämnats öde och stora mängder brännbart gräs, buskar och döda träd har lämnats i naturen, och skogen har i många fall fått växa ända till husväggarna.

Nomadiska herdar som tidigare rörde sig på stora områden med hjordar på hundratals djur finns knappast mera, och som en följd har mängden brännbart material i naturen ökat enormt.

Överallt i världen är stadstemperaturen flera grader högre än på den omgivande landsbygden. Med skuggande levande växter och genom att undvika svarta tak och svart asfalt kan temperaturen lokalt fås ner flera grader.

Vi kan minska antalet naturkatastrofer genom att förbättra markens förmåga att absorbera regn och genom att minska mängden brännbart material i naturen. Att satsa alla klimatåtgärder på att minska utsläpp av växthusgaser blir inte effektivt om inte de lokala åtgärderna vidtas.

Thor-Fredric Karlsson Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning