Ålder, kön och språk påverkar kreditvärdighet – "Vem som helst kan bli utsatt för diskriminering"

Svenska som modersmål ger pluspoäng när man söker om kreditbeslut på nätet. Bild: Mostphotos

Hade den unga finskspråkiga mannen varit en svenskspråkig kvinna hade han utan vidare fått sin kredit av Svea Ekonomi. Nu blev det back – trots att hans kreditvärdighet var i ordning.

– Fallet visar att vem som helst kan bli utsatt för diskriminering. Nu var diskrimineringsgrunderna finska som modersmål, manligt kön, ung ålder och boende på glesbygden, sammanfattar diskrimineringsombudsman (DO) Kirsi Pimiä.

Kreditbolaget Svea Ekonomi har på grund av fallet förelagts ett vite om 100 000 euro om bolaget fortsätter sin diskriminerande kreditgivningsverksamhet.

Svea Ekonomi förnekar att bolaget använt diskriminerande kriterier utan endast kriterier som mäter konsumentens betalningsförmåga.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är av motsatt uppfattning.

Den unga mannen nekades kredit utan att kreditgivaren bad om uppgifter om inkomster och skulder.

Enligt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden blev mannen nekad kredit utifrån sin ålder, sitt kön, sitt modersmål och sin boningsort. Betalningsförmågan intresserade inte bolaget alls.

Enligt nämnden har Svea Ekonomi gjort sig skyldig till mångfaldig diskriminering.

Svea Ekonomis poängsättning avslöjades när personen, som handlade i en nätbutik för husbyggnadsmaterial, förvägrades krediten, trots att hans kreditvärdighet var i ordning.

– Det ledde till en lång och omständig utredning, säger informatör Maria Swanljung på DO:s byrå.

Personen hade först kontaktat Svea Ekonomi för att få veta orsaken till det negativa beslutet. Kreditgivaren svarade att man inte motiverar sina beslut. En vecka senare hade bolaget ändå preciserat sitt svar med att beslutet grundade sig på kreditklassificeringar som i sin tur grundade sig på statistiska uppgifter.

Svea Ekonomi medgav i det sammanhanget att man inte beaktar den kreditsökandes betalningsförmåga och att klassificeringen kan skilja sig stort från den enskilda personens profil och även kännas orättvis. Mannen hade inga anteckningar om betalningsstörningar. Kreditbolaget frågade inte ens efter förmögenhets- eller inkomstuppgifter.

Svenskspråkiga gynnas

Kreditgivarens poängsättning grundar sig på hur många procent av dem som bor på en viss ort, hör till en viss åldergrupp eller talar ett visst språk har betalningssvårigheter. Yngre män har exempelvis oftare betalningssvårigheter än yngre kvinnor och finskspråkiga på glesbygden har oftare betalningssvårigheter än svenskspråkiga. Män får därför automatiskt lägre poäng än kvinnor och finskspråkiga lägre poäng än svenskspråkiga.

"Om den kreditsökande hade varit en kvinna med svenska som modersmål så hade hen fyllt kreditbolagets kriterier för beviljande av krediten", heter det i nämndens utredning av fallet.

Till och med bara uppfyllandet av ett av de nämnda kriterierna hade räckt till för att få den begärda kreditsumman, framgår det ur nämndens handlingar.

"Inte diskriminerande"

Svea Ekonomi medger i sitt genmäle att det är möjligt att ett av kriterierna kan leda till avslag av kredit, men att det är svårt för att inte säga omöjligt att undvika det i en statistisk modell.

"Även om något kriterium som sådant förefaller vara diskriminerande och leder till ett annat kreditbeslut i den slutliga utvärderingen av kreditvärdigheten, är det inte fråga om diskriminering, för enligt paragraf 11 moment 1 i likabehandlingslagen är olik behandling inte diskriminerande om behandlingen grundar sig på lag och målsättningen är acceptabel och metoderna för att uppnå dem står i rätt proportion till målet", heter det i Svea Ekonomis genmäle.

Kreditgivningen i samband med nätköp är till sin natur snabb och automatiserad och skiljer sig från normal konsumtionskreditgivning. Svea Ekonomi lovar nu tydligare informera kunder som fått avslag, om möjligheterna att få en lägre kreditsumma eller en manuell behandling av sin ansökan.

DO, som bad nämnden utreda fallet, anser det i sig godtagbart att Svea Ekonomi beviljar krediter endast åt personer som har betalningsförmåga, men att målsättningen inte kan uppnås med de kriterier bolaget använder.

"Den statistiska generaliseringen säger nödvändigtvis ingenting om personens verkliga betalningsförmåga vid kreditgivningsögonblicket", skriver DO.

Enligt DO är det här första gången ett rättsligt avgörande gjorts i ett fall om diskriminering i automatiserat beviljande av kredit. Förfarandet i sig är ändå inte exceptionellt.

Kreditgivarna synas

– Samma typ av bedömning av betalningsförmåga används också på andra håll i beviljande av kredit. Vi förutsätter att kreditgivare tar avgörandet i beaktande och kritiskt granskar sin praxis, säger Kirsi Pimiä.

– Kreditinstitutet motiverade sin praxis med ekonomiska orsaker. Utnyttjande av statistisk matematik eller artificiell intelligens är i många fall förnuftigt, snabbt och förmånligt, men det får inte användas på ett diskriminerande sätt, konstaterar Pimiä.

Ombudsmannen kommer att utreda också lagligheten i andra kreditgivares praxis. Dessutom kommer DO att intensifiera samarbetet med de myndigheter som övervakar kreditverksamhet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning