Aktia förutspår fortsatt stark ekonomisk tillväxt

Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt goda ut. Men Aktia vill samtidigt varna för ökande risk när det gäller penningpolitiken.

Bilden av Finlands ekonomi har inte förändrats märkbart under vinterhalvåret, uppger Aktia i den ekonomiska översikt som offentliggjordes på måndagen. Enligt Aktias nya prognos – precis som i den senaste – växer bruttonationalprodukten med 2,6 procent i år och 2,2 procent 2019. Industrin och exporten har inte visat upp lika starka siffror som under början av fjolåret, men sysselsättningen har ökat.

– Enligt vår prognos uppnår Finland i år samma bnp-nivå som 2008. Vi har äntligen kommit upp ur den nästan tioåriga grop som fick sin början med finanskrisen, skriver chefsekonomen Heidi Schauman i rapporten.

Svag tillväxt i euroområdet

Aktia har justerat upp tillväxtprognosen för euroområdet till 2,3 procent i år och 2,1 procent nästa år.

– På längre sikt ser vi att euroområdets tillväxtpotential fortsättningsvis är svag. Den allt äldre befolkningen sätter tryck på de europeiska ekonomierna och bristen på strukturella reformer i många medlemsländer dämpar den potentiella tillväxttakten då man ser förbi den goda konjunktur vi för tillfället befinner oss i.

Heidi Schauman, chefsekonom, Aktia

Det lugn som vi fick vänja oss med under fjolåret tog slut i början av året, med relativt stora korrigeringar på marknaderna världen över.

– Därefter har marknaderna varit betydligt instabilare än under 2017. Utsikter som pekar på allt stramare penningpolitik och kanske försiktiga signaler på att ett pristryck kan hålla på att byggas upp i USA har rört om i den ekonomiska grytan, vilket på alla sätt är en hälsosam sak. Det otroliga lugn som sågs under 2017 återspeglade inte ekonomins fundament utan framför allt övertygelsen om att penningpolitiken skulle täcka över allt annat.

Schauman skriver att det är under 2018 och 2019 som den ultralösa penningpolitiken ska gå till historien.

– I många år har vi levt i en värld som dopats på billiga pengar som centralbankerna pumpat ut. En återgång till det normala finns på agendan, men denna återgång kan visa sig vara svårare än vad många väntar sig.

Sjunkande arbetslöshet

Sysselsättningsstatistiken har varit trevlig läsning det senaste året, men Aktia tittar närmare på siffrorna. Den säsongsjusterade sysselsättningsgraden som var 69,6 procent i augusti hade i december stigit till 70,7 procent. Under det sista kvartalet 2017 var cirka 60 000 fler sysselsätta jämfört med sista kvartalet 2016.

Aktias chefsekonom Heidi Schauman förutspår ett successivt slut på centralbankernas rekordlåga styrräntor 2018-2019. Bild: Tim Maher/SPT

– Då man granskar ökningen i sysselsättningen blir det uppenbart att ökningen främst kommit från att sådana som tidigare inte letat efter jobb sökt sig tillbaka till arbetsmarknaden, vilket är typiskt då ekonomin genomlever ett uppsving. Arbetslösheten har bara sjunkit med 7 000 personer. Arbetskraften har alltså ökat med över 50 000 personer samtidigt som den arbetsföra befolkningen fortsatt att krympa. I december 2017 fanns det 27 000 färre individer i arbetsför ålder än ett år tidigare.

Enligt Aktias nya prognos fortsätter arbetslösheten att sjunka långsamt, till 8,4 procent i år och 8,2 procent nästa år. Den goda sysselsättningsutvecklingen i kombination med de måttliga löneökningarna och den svaga inflationen fortsätter att stöda den privata konsumtionen.

– Hushållens disponibla inkomster fortsätter att öka och hushållens tilltro till framtiden mätt via olika konsumentförtroendeindikatorer är på historiskt höga nivåer, vilket indikerar att vi kommer att se ivrigt konsumerande även framöver.

Aktia noterar att snittlängden på ett nytt bostadslån nu är 19,5 år, en ökning på ett halvt år under det senaste året.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03