Agenda 2030 bygger på jämställdhet

Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, men makten tillhör för det mesta fortfarande män.

Alla världens länder berörs av FN:s Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 är den mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder. Begreppet hållbar utveckling innebär att utvecklingen ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Handlingsplanens syfte är att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem, hejda klimatförändringen och säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv. Finland har åtagit sig att uppnå målen både nationellt och i det internationella samarbetet. Att uppnå jämställdhet är mål nr 5, vilket också är en förutsättning för att nå de andra målen.

Målen för hållbar utveckling innebär bland annat att utrota diskriminering mot kvinnor och flickor, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. Årligen tvingas 15 miljoner flickor in i barnäktenskap, tre miljoner flickor könsstympas varje år och 35 procent av världens kvinnor har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Våldet mot kvinnor finns i alla länder. Var tredje finländsk kvinna har misshandlats av sin partner och cirka 50 000 finländska kvinnor utsätts årligen för sexuellt våld. I fjol dog tolv kvinnor till följd av våld i nära relationer. Det är faktiskt chockerande att våldet mot kvinnor inte är en större politisk fråga hos oss och att säkerhetspolitik och diskussionerna om hot mot vår trygghet knappt nämner de hot, och kränkningar av friheten, som kvinnor möter i sin vardag.

Att förbättra kvinnors ställning är det effektivaste sättet att bekämpa fattigdom och främja välmående. Därför är det oerhört viktigt att flickor har möjlighet att gå i skola och utbilda sig. Utbildning minskar barnarbetskraft och är det starkaste medlet mot barnäktenskap. Jämställdhet är avgörande för hållbar ekonomisk tillväxt, för att skapa anständiga arbeten, för att minska fattigdom och den sociala ojämlikheten – för att bara nämna några av hållbarhetsmålen. Men målen blir svåra att nå ifall vi inte aktivt skapar likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

En skamfläck för Finland är att det inte finns en absolut nedre gräns för att ingå äktenskap. Justitieministeriet kan 2018 fortfarande bevilja tillstånd även för minderåriga att gifta sig. Att förfasa sig över barnäktenskap då det sker i andra länder, på tryggt avstånd på andra sidan jordklotet, men samtidigt tillåta det hos oss står fullständigt i strid mot Agenda 2030. Det är inte godhet att tvinga en ung flicka som blivit gravid, att gifta sig. En dylik version av hederskultur försvarar inte sin plats. Alla under 18 år skall åtnjuta ett särskilt skydd för att de är barn enligt barnkonventionen.

Kvinnor måste få delta och inta ledande positioner inom politiken, ekonomin och det offentliga livet. Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, men makten tillhör för det mesta fortfarande män. Inget samhälle kan utvecklas om hälften av befolkningen blir åsidosatt. Samtidigt sköter kvinnor en stor del av allt arbete i världen, men förtjänar enbart 10 procent av alla inkomster. Av världens egendom äger kvinnor en enda procent.

Vi kräver att jämställdhetsfrågorna får högsta prioritet. En helhetsreform av familjepolitiken, målmedvetna åtgärder för att eliminera våld mot kvinnor, att förnya lagstiftningen när det gäller sexualbrott i enlighet med internationella människorättsnormer så att våldtäkt definieras som frånvaro av samtycke och förbud mot sexköp är några exempel på vad som behövs. Våldet mot kvinnor måste upphöra, alla bör förstå att kvinnor och flickor har en absolut och okränkbar sexuell självbestämmanderätt.

För att kunna leva upp till sitt rykte och vara en trovärdig aktör i människorättsfrågor globalt behöver Finland förbättra sitt eget jämställdhetsarbete. Finland bör föra en omfattande politik som möjliggör att flera av de globala målen uppnås samtidigt.

Anna Jungner-Nordgren ordförande, Svenska kvinnoförbundet Eva Biaudet riksdagsledamot (SFP)

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22