SFP stoppar lagförslag – Anna-Maja Henriksson viftar bort kritik om kappvändning

Inför riksdagsvalet flaggade SFP-profiler för att Finland ska stifta en lag om företagens samhällsansvar, men nu stoppar SFP ett sådant lagförslag i regeringen. Anna-Maja Henriksson anser att det är bättre att avvakta tills EU stakat ut lagen.

SFP:s ordförande justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att partiet inte motsätter sig en nationell lag om företagens samhällsansvar, men att det är bättre att det formas utifrån det EU-direktiv på samma tema som är under arbete.
05.05.2022 08:48 UPPDATERAD 05.05.2022 08:51
Det var många politiker som före riksdagsvalet gjorde tummen upp för att Finland ska bli en föregångare inom företagens samhällsansvar.
Kampanjen Ykkösketjuun siktade på att Finland ska stifta en ambitiös lag som förpliktar företag att beakta mänskliga rättigheter och miljöfrågor och redovisa för sin hållbarhet genom värdekedjan.
Otaliga kandidater, bland dem SFP-profilerna Anders Adlercreutz och Eva Biaudet, figurerade i kampanjen, som utgick från att politikerna skulle jobba för ett sådant lagförslag i riksdagen. Organisationen Finnwatch som följt frågan uppger att Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, De Gröna och Svenska folkpartiet var positiva till att stifta en sådan lag.
Frågan kom upp i regeringsförhandlingarna och landade i regeringsprogrammet. Regeringen förband sig att tillsätta en utredning i frågan med målet att stifta en lag om företagsansvar. Arbets- och näringsministeriet har utrett frågan i över två år, men något lagförslag kommer regeringen inte att avge.
Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) beklagar i en kommentar för Demokraatti att hon inte kan driva lagförslaget framåt då Centern och SFP motsätter sig det. För HBL bekräftar hon att regeringen tyvärr inte är enig i frågan.
– Jag vore beredd att driva frågan vidare. Det finns redan en del hållbarhetsavtal som reglerar företagen, och det är inte långsökt att vi skulle lagstifta om det för att alla företag skulle behandlas lika.

"Inte emot nationell lag"

Finnwatch beskyller SFP för kappvändning då man nu bromsar den lag man flaggade för under valkampanjen. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson tar inte till sig den kritiken.
"SFP motsätter sig inte nationell lagstiftning. Vi ser det som viktigt att stärka företagens ansvar för mänskliga rättigheter och miljöfrågor, och har förbundit oss till regeringsprogrammets skrivning i denna fråga", svarar hon per e-post när HBL konfronterar henne med Finnwatchs kritik.
Henriksson noterar att den nationella utredningen ändå visar att det skulle dröja länge att bereda en nationell lag och att lagen inte skulle vara lika effektfull som en lag på EU-nivå. Kommissionen bereder för närvarande en EU-lag och Henriksson befarar att Finland skulle bli tvunget att snabbt revidera sin lag om vi stiftade en först.
"Därför vore det ändamålsenligt att en nationell lag skulle beredas i enlighet med vad som besluts i det kommande EU-direktivet. Det förutsätter att bestämmelserna också genomförs i nationell lag", skriver Henriksson.
Finnwatch köper inte det argumentet. Organisationen hävdar att över 99 procent av företagen inom EU inte kommer att beröras av EU-lagen, om kommissionens förslag över huvud taget går igenom, vilket inte är säkert.

"Snedvrider våra svar"

Anna-Maja Henriksson påpekar att EU-lagen är under behandling och att utgångspunkten är att processen går vidare.
"Vi ser det som viktigt att lagstiftningen blir av och att lagen blir så effektfull som möjligt. Här kan också Finland ha en aktiv roll i EU-förhandlingarna. Enligt förslaget skulle företagens ansvar också omfatta deras värdekedjor. Det betyder att företagen i värdekedjorna också skulle beröras".
Finnwatch skickade i april en skriftlig förfrågan till samtliga regeringspartier om hur de förhåller sig till den nationella lagen om företagens samhällsansvar. Utifrån svaren drar Finnwatch slutsatsen att där SDP, VF och De Gröna fortfarande är för en nationell lag har SFP gått över till Centerns läger och motsätter sig en sådan.
Anna-Maja Henrikssons tolkning är en annan:
"Jag upplever att Finnwatch medvetet snedvridit våra skriftliga svar på deras frågor."

Om SFP nu stoppar en nationell lag, hur tänker du som partiledare kring att profiler som Eva Biaudet och Anders Adlercreutz flaggade för behovet av samma lag under valkampanjen?

"Jag ser ingen konflikt här eftersom SFP inte motsätter sig en lag om företagens samhällsansvar. Under de tre senaste åren har det gjorts en hel del utredningar kring hur företagens samhällsansvar kan förbättras. Det har också bidragit till att forma linjen om att det vore ändamålsenligt att förverkliga den nationella lagstiftningen utifrån det kommande EU-direktivet."
"SFP ville inför riksdagsvalet att företag ska förbinda sig till att respektera mänskliga rättigheter inom hela produktionskedjan och det vill vi fortsättningsvis. Som jag redan i första svaret fört fram motsätter vi oss inte nationell lagstiftning."

ANDRA LÄSER