Gymnasister upplever studierna som tunga – saknar andra att ty sig till

Över 60 procent av gymnasisterna upplever studierna som psykiskt tunga. En färsk undersökning visar på en dyster pandemieffekt.

Ungefär 16 procent av de som svarat på gymnasiebarometern saknar studiemotivation på morgonen. Den förlängda läroplikten, med avgiftsfritt andra stadium, har uppmuntrat fler att söka till gymnasiet, visar undersökningen också.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
26.08.2022 07:51
För andra gången har Finlands gymnasistförbund låtit göra en undersökning bland gymnasiestuderande. Svar kom från 63 skolor och knappt 6 500 studerande svarade. Av skolorna är 6,5 procent svenskspråkiga.
Där 40 procent av gymnasiestuderandena för tre år sidan ansåg att studierna är psykiskt belastande, är siffran nu 62 procent. 38 procent av de svarande upplever det svårt att kombinera studierna med det övriga livet.
Samtidigt har andelen som är nöjd med studierna ökat. 85 procent anser nu att undervisningen för det mesta är bra.
Pandemin verkar ha haft en klar effekt på de studerande, och Finlands gymnasistförbund beskriver i ett pressmeddelande resultatet som oroväckande. Nästan en tredjedel finner det svårt att knyta nära vänskapsband, och 28 procent anser att det är svårt att få kontakt med studiekompisar och folk överlag.
16 procent upplever att de inte har tillräckligt med människor att ty sig till när de har bekymmer eller problem.

Uppmuntran söka till gymnasiet

Det är nu ett år sedan den förlängda läroplikten trädde i kraft. I barometern tillfrågas de som studerar för första året om reformen. Svaren visar att 45 procent upplever att det avgiftsfria andra stadiet har påverkat deras beslut att söka till gymnasiet.
I pressmeddelandet drar Finlands gymnasistförbund slutsatsen att reformen har ökat jämlikheten. I synnerhet unga med minst en arbetslös förälder, som inte har finska som modersmål, eller vars föräldrarna inte är högskoleutbildade har uppmuntrats att söka till gymnasiet.

ANDRA LÄSER